Yewtere raɓɓiɗunde fii Sii'a
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Yewtere raɓɓiɗunde fii Sii'a :

 

1- ko'wietee Sii'a 2- ko'honno Sii'a woniri ka lislaamu

3-ɓen won'nooɓe Sii'a fewdo Annabiijo on , ɓe tabiti e hoore Ɗun ɓaawo faatangol maɓe .

4- ko'hondetuma kon'ngol Sii'a tertaa ( wallinaa fii mu'un) e ko hondetuma kon'ngol Sii'a nanti inde e ko'honɗun woni finde Sii'aaɓe ɓen (ɓen jokkuɓe imaamuuɓe 12) .

Ko'wietee Sii'a ka haala Aarabu e ka Al-Quraana tedduɗo on :

Wanaako suuɗanii wonannde on Neɗo fensituɗo ka haala Aarabu e ka Al-Quraana tedduɗo on – wondema ko wietee Sii'a maanaaji buy arii e fii muuɗun . wonnde hino wi'ee jokkuɓe e wallooɓe .wonde'ngooɗe kadi hino wi'ee jokkungol e Ɗoftangol – ko'deeɗoo inde woniko lolliri ( nantiri inde ) kala Wonanɗo Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) e Geyngol makko fow , Haatawi ɗun wonii inde hertornde fii maɓe , tawi si'ngoɗɗo wi'aama Sii'a haray andaama on'ɗon ko'o wonanɗo Sayyidinaa Alii (A.S.M) .. hiɗen sifooɗoo seeɗa e konguɗi Cernooɓe ɓen ka haala Aarabu e ka Aayeeje Al-Quraana on kañunma e firooji majje on .

Wi'aama ka Deftere wi'eteende ( القاموس \ج3 ص47) wondema Sii'aaɓe  ngorko ko'ɓen jokkuɓemo (woni Sayyidinaa ALII) e wallooɓemo  wonuɓe fedde feere , Hino waawi'wonde Aaden ngooto maaɗun yimɓe ɗiɗo Maaɗun yimɓe buy , on'neɗo hino waawi wonde Debbo Hino waawi wonde ngorko , inde'nden wonii ko herturi Fii Ɓen wonduɓe e Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) tun .

Si'wiaama Asyaa'a e Siya'a hino wa'i wano wi'ungol Inabu :  wi'aama ka ( النهاية ) Deftere nde ibnul-Asiiri Windi  ( ج2\ص246) : ( lasili fedde yimɓe Sii'aaɓe ɓen . Hino  waawi'wonde Aaden ngooto maaɗun yimɓe ɗiɗo Maaɗun yimɓe buy , on'neɗo hino waawi wonde ndebbo Hino waawi wonde ngorko ,  fow ko ngootun ko maanaa Ngooto , nden inde hino wi'ee kala Neɗo wi'itiiɗo hino jokki wonani Aliyya e Geyngol suudu makko , jooni nde Wonii inde maɓe koɓe hertori tun , si'wiaama oo'ɗoo Ko'Sii'aajo haray andaama ko'o tawaaɗo e Ɓen yimɓe Ɗon , si'tawii hara fiiɓe buy hino wi'ee Siya'a , kono Lasili kon'ngon'ngol ko jokkongol e yiɗungol ɗoftoo . Ko wono non kadi ariri ka (لسان العرب) e ka ( مصباح المنير) E ka (الصحاح) e  Defte ngooɗe kadi ..

Kon'ngol Sii'a arii ka Deftere Alla teddunde wano ka Suuratul-Gasasi {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه } Wano Jamkhasarii hino wi'ika tafsiiru makko wondema : Ko'on tawnooɗo hino ka Diina Annabi muusaa e Banii israaiila en . tafsiiru-Al-kassaafu /ج2 ɗerol /375 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next