wonde Al-Quraana on bon’nitaaka
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

 

26- wonde Al-Quraana on bon’nitaaka :

      Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema oo Al-Quraana wonɗo e juuɗe Julɓe ɓen fewndo ɗoo ko on tigi woni ko jippinaa e hoore Annabiijo Muhammadu on صلى الله عليه وآله وسلم , hay huude ɓeydaaka e makko wanaa kadi hay huunde ɗuytaa e makko .

    Ilandema ñalaaɗe arane e jippagol Wahyu on tawu windooɓe mo ɓen hino woodi , tawi kadi Julɓe ɓen hiɓe fawaa jangu ngol Aayeeje jippiiɗe ɗen tumbere Jemma e ka ñalorma on fow , e ka Julɗe maɓɓe Jowiije ɗen ,  ko ɗun waɗi si Julɓe buy hunjiinde ka ɓerɗe maɓɓe , ɓen hunjiiɓe Al-Quraan on e ɓen jangooɓende heɓii nokkuure hertiinde ka Jamaa Julɓe ɓen , ɗi’i piiji ɗoo fow e goɗɗi goo waɗii yo Al-Quraana on yo wonu reenaaɗo mo bon’nnitaaka mo waylaaka , wattiiɗon kadi kanko Allaahu seniiɗo toowuɗo on himo fawtii reenugol Al-Quraana on Pooma , Jungo bon’nnitayngo maa waylayngo waawataa meemudemo fewnon : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }[1] (Allaahu on daali ) ko menen woni ko jippini nde’e janteteende ( woni Al-Quraana on) menen non ko men reenuɓende .

    ɓen wiƴƴitotooɓe ɗaɓɓita e hooreeɓe Cernooɓe Lislaamu on  ka Sun’na e ka  Shii’a fow hino fotti wondema Al-Quraana on heɓaali bon’nitegol , ko seeɗaaɓe tun e cenɗe ɗen ɗiɗiino wi’i de heɓii bon’nni teede sabu koɓe fiɓi yoga e ( Hadiiseeji) fillaaɗi ɗin Hadiiseeji ɗi Cernooɓe maɓɓe wi’i ko goo hara ( ko waɗaaɗi ) , ɓayra ɓe jaɓaali nden feere ɗon few , ( wondema Quraan on bon’nitaa ) maa hara koni faandii ko wondema       ( Al-Quraana on ) bon’nniraama firo ngo sellaa e nder Aayeeje Quraana on , maa hara koɓe inni wondema ɓen wi’uɓe (Quraana on) bon’nnitaama ɓe falju ɓe jillindiri hakkunde firongon e Bindi Al-Quraan on , tasko tun .

        ɓen raɓɓiɗuɓe Miijo ɓen wonɓe dambude e Siiaaɓe ɓen maa ko wanaa Sii’a  nden fiɓande wondema Al-Quraana on bon’nitaama , ko ɗun ɗon tigi woni ko Cernooɓe mawɓe ɓen ka Siiaaɓe ɓen e ka Sun’naaɓe ɓen woni ko jaɓaali few , ɓayra koɓe fewtinɓe piyande Al-Quraana on e hoore ɓe anda , ko ɗun waɗi siɓe waɗa maande landal yeeso sellungol nde’e Deftere mawnunde kam’mmu yankoore , hiɓe waɗana ɓen Ayɓe e ɓen happitorɓe bonungol Diina kan ballal janal . 

   Ndartugol no taariika fii mooɓindirgol Al-Quraana on yehiri non ila fewndo Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun , e nden kippande tiiɗunde nde julɓe ɓen waɗi fii windungol Al-Quraana on e hunjagol mo e jangugol mo , e woode gol ɓeno winda Wahyu on ila fewdo o fuɗɗii jippagol makko ka Balɗe arane, a yi,ay Hagiiga on wondema ngon Jungo bonnnoowo waawaali hewtude Al-Quraana on few non .

     wano woniri non alaa ka Sii’aaɓe ɓen Quraana gooko hinaa oo wonaaɗo jaaɓondireede hakkunde Juuɗe Julɓe ɓen , wanaa ko satti fii ɗaɓɓitugol ndaara fii nde’e huunde ɗoo , ɓayra Al-Quraana on hino hebbini Cuuɗi men ɗin fow e Juulirdaaji men ɗin fow e Birooji men ɗin fow , hay ñan (Cuuɗi men) marirɗi piiji (Taariika yankooji ɗin) hino maraa e majji Kaamiluuje Quraana windaaɗe ila’e Gire neeɓuɗe , ɗen Kaamiluuje ɗen fow hiɗe nandi a’tawataa e majje luutondiral hayko ɓuri fanɗude , si tawii hara on wiƴƴitagol ɗaɓɓita ko huunde sattunoonde ɓaawo ɗoo wonnoo kono jooni wonii huunde hoynde welifii , hino waawi kala wawɗo jokkude ɗaɓɓita fii nden huunde ka o hewtata Goonga on o yi’a Fenaande ko fenaakon : { فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه }[2] wondema ( ko an yo Muhammdu) weltinir ɓen jiyaaɓe an heɗotooɓe kongol ngol ɓe jokka ko ɓuri moƴƴude e maggol .

    Hande hande Gande ( yowitiiɗe e fii ) Quraana on hino jan’neede moƴƴa e nder Duɗe men wonduɗe e Gandal , hino tawaa e ko wonaa jangeede ton ɗen wiƴƴitanɗe himmuɗe wano nden wiƴƴitande ( hollunde) Al-Quraana on bonntaaka [3] .

                                  *     *     *

27- Al-Quraana on e haajuuji Neɗɗanke Aduna yankoji e Laakara yankooji ɗin :

     Enen hiɗen fiɓi ( hoolii ) wondema Al-Quraana tedduɗo on ɓanginii sibasiman kala haaju Neɗɗanke on konko no hunna namo e nder Gurndan makko Aduna yanko jan e Laakara yanko jan , ɓayra o waɗaniimo Dosɗe timmuɗe fii ko yowitii e Laamuuji e Laamagol Leydi e jokkondiral yoga e mottondire ɗen , e daƴƴere wuuridugol e fii hawreeji ɗin e fii Kisangal , e fii ko yowitii e telemma ka ñaawoore e ka Jawle e piiji goo . nde tawnoo tabintingol ɗun ɗon gollitira koko hebbinta ngurndan Neɗɗanke on Malal : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين }[4] Men jippinii e hoore maaɗa ( yo Muhammadu ) nde’e Deftere ko nde ɓanginde kala huunde ko nde peewal ko nde yurmeende ko nde welo welo wonande Julɓe ɓen fow .1 2 3 4 5 6 next