Lannde ka fighhu.

Lannde fii hajju e jaabaaji
anndule fii korka
Lannde ka fighhu kańun e jaabaaji
Lanndule e jaabaaji fii cergal
Lannde fii julde juma:
Lannde e jaabaaji fii julde jamaa
Lanndal fii Toftagol mawɓe mun
Lannde e jaabaaji fii ko ñaametee eo yaeteei
Lannde e jaabaaji fii muynan