Taariika nelaaɗo meeɗen Muhammad (s a w)

Taariika nelaaɗo meeɗen Muhammad (s a w)

Innde maɓɓe nden e dammbe maɓɓe nden e daņeede maɓɓe nden (s a w)

Mawnugol maɓɓe ngol (s a w)

Laawol ngurndan maɓɓe ɗan (s a w)

Nuleede maɓɓe kamɓe Nelaaɗo (s a w)

Noddugol ka Allaahu on.

Jippagol Alghur'aana tedduɗo on.

Royreede Nelaaɗo Allaahu on (s a w)

Feccagol lewru ndun.

Nelaaɗo Allaahu on (s a w) ka nder suriire Abii Taalib (as)

Sincugol dawla barkinaaka kan:

Waɗugol siɗɗo yaagal hakkunde iwurɓe Makka ɓen (Feruɓe ɓen) e Madiina yankooɓe ɓen (lansaari yankooɓe ɓen).

Jihaadi Badri ɓurunoo ndi mawnude ndin.

Jihaadi ndin Uhudi

Sahinndineede Hamza (a s)

Jihaadi ndin Khanndagh.

Udditugol Khaybara.

Ņannde huɗondirgol ngon:

Sulhul hudaybiyya on:

Udditugol Makka ngol

Hajju waynitoru ngun:

Feƴƴingol Nelaaɗo Allaahu on (s a w)