Imaamu Muhammadu Bun Alii Al Baaghir (a s)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Yewtereeji suutaaɗi fii imaamu Baaghir (a s)

REWRO NGON:

Dañeede makko

Ko e nder lewru raajibi o dañaa e nder hoitaande 57 fergu ɓeynguure suudu nelal weltii wewli sabu ko imaamu Baaghiri dañaa kon ko kanko wonunoo arannde dañaaɗo mo tawata dammbe mu’un ɗen e nder cenɗe ɗen ɗiɗi non ko’e imaamu Alii (a s) yottoyii, ko wonunoo yumma makko ko Faatima geɗal imaamu Hasan (a s) on mo imaamu Saadighi sifii ɗun wonnde hari ko laaɓuɗo e nder ɓeynguure imaamu Hasana nden sonnaajo sifa makko heɓaaki, kanko imaamu on ko’o haasimi yankeejo iwuɗo e haasimi yankeeɓe ɗiɗo, ko’o alawiyankeejo iwuɗo e alawiyankeeɓe ɗiɗo.

Imaamu Baaghiri (a s) ko nelal ngal tigi ne’iraa e nder henndu ndu baaba en makko imaamu Sajjaad ne’i mo ndun fii yo’o yahu e laawol almamaaku ngu Allaahu seniiɗo on waɗani jiyaaɓe makko ɓen ka hoore leydi.

Gila ɗoo imaamu baaghir hari hino hewti ka hewtetee ɗon ka banŋe dammbe woo ka banŋe miijo woo e ka banŋe tagudi woo, sabu huunde ko Allaahu on okki mo waawugol almagol miijo yanikewol ngol jamaa ynakewol ngol ɓaawo baaba en makko.

Arii e nder fillayee oo sahaabaajo mawɗo wi’etenooɗo Jaabir Bun Abdullaahil Ansaarii – yo Allaahu on yaafo mo- ɓaawo himo wi’i: Nelaaɗo Allaahu on (s a w) maakanii lan: hino tanƴinaa nde heddotoɗaa haa yiidoyaa e geɗal an immorde e Husaynu wi’eteeɗo Muhammadu himo irta ganndal hattirde e irtugol, si tawii on yiidoyii haray miɗo yetta mo.

Ko ɗun waɗi si imaamu on wi’aa imaamu Baaghir ko woni ɗun ko irttugol ganndal yaltina ko suuɗii e nder maggal kon e gunndooji maggal on ngoo firo ɗoo defte saggitirɗe ɗen ka ɗenngal aarabeeɓe ɓen hino tinndini e ɗun kala faalaaɗo hino waawi ndaarude.

Ganndal makko ngal (a s):

Seykhu Mufiid hino wi’i: hay e gooto e geɗal ɓe imaamu Alhasana ɓen e geɗal ɓe imaamu Alhusaynu ɓen feeñaali e ganndal diina e batteeji e Sunna e ganndal ghur’aana e siira e fannuuji ɗenngal ɓuri imaamu Baaghir (a s).1 2 next