Sayyidinaa aliyya (A.S.M) :
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

6- kanko Annabiijo on (صلی الله عليه وآله وسلم) o'maaki : -ñande ɓe siɗɗindirnoo hakkunde feruɓe ɓen i'wi Makka seenii Madiina e hakkunde ɓen tawaaɓe Madiina ɓe werni Nulaaɗo en – den ñande Nulaaɗo maakani Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) : ( أنت أخي وأنا أخوک فإن ذکرک أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسوله لايدعيهما بعدک إلا کذاب) . kanko Nulaaɗo on o'maaki : Alii ko'an woni Musiɗɗo an'on , min kadi ko'min woni Musiɗɗo maaɗa on , si'tawii goɗɗo jantike fiimaaɗa wi'u ko'min woni jiyaaɗo Alla on e siɗɗo Nulaaɗo makko on , hay'e ngooto noddi'totaako ko'kañun woni ɗun ɓaawo maaɗa si'wana fenoowo .

7- oo'wi'eteeɗo Makhaajilii fillike immornde e Ammaaru bub Yaasir (رضي الله عنه) immornde e Annabiijo on (صلی الله عليه وآله وسلم) himo maaki : ( ياعلي إن الله زينک بزينة لم يزين العباد بزينة أحب الی الله منها : الزهد في الدنيا ، وجعل الدنيا لاتنال منک شيئا) ko'an'yyo Alii ! Allaahu on hino cuɗirmaa cuɗaari o'cuɗanaali jiyaaɓe ɓen , cuɗaari ndi Allaahun on ɓuri yiɗunde hino tawaa e ɗun : ko ruuɗa ngol ka Aduna ɗoo , e waɗungol Aduna on o'waawata heɓunde e maaɗa hayhuunde . 

A- hinoton Aayeeje holliɗe ko kanko Alii (A.S.M) woni hooreejo e yeesoojo fow ka Aduna ɗoo , kanko Allaa hu on o'daali : { إنما وليکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون} suuratul-maa'idati /55 .

firooɓe en fow hino wi'i : wondema , oo'Ayya tedduɗo ko fii Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) woni ko'o jippii . fii tentingol wondema ko kanko woni yeesoojo on mo'julɓe ɓen fow ruttotoo e mu'un , kanko Allaahu on o'daali ko'fewjata fii'mo'on (o'non julɓe ɓen) ko kanko Allaahu on e Nulaaɗo makko on , e ɓen gomɗinɓe –Alla- hara hiɓe ñiiɓi e julde maɓe ittooɓe Sadaka hara hiɓe ruƴƴi .

   firooɓe Al-Quraana on fow e fillotooɓe hadiiseeji Nulaaɗo on fow hiɓe wi'i wondema oo'aaya ko fii Sayyidinaa Aliyya o'jippii , fewdo koɓe itti Hurundaare maɓe nden sadaka ɓe jonni on Neɗɗo torotooɗo tawi hiɓe juula ka Juulirnde Nulaaɗo on , ontuma non aaya on jippii yeetangol Julɓe ɓen wondema ko'Alla e Nulaaɗo makko on e on Neɗɗo gomɗinɗo Alla ɗon , woniko fewjata fii maɓe on .

B- yewtere Annabiijo on (صلی الله عليه وآله وسلم) ñande Khadii Khum kaɓe i'wata haajju maɓe sakkitoro on ɗon:

ko nden yewtere woni ko kanko Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) fewtini  e julɓe ɓen ka wi'etee ɗon Khadiir Khum tawi hiɓe i'wa hajju maɓe sakkitoro on , oo'wi'eteeɗo Barraa'a bun Aajib himo wi'i : (men hewtii e laawol me'nen e Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) e nden hitaande ko'ɓe hajji hajju maɓe sakkitoro on , kanko Nulaaɗo on o'jippii nokku ngoo e laawon'ngol , o'yamiri julde jamaa yo'waɗe , ontuma o'nangi jungo (soolewo) Sayyidinaa Aliyya ngon o'maaki : (ألست أولی بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا بلی ، قال (ص) : ألست أولی لکل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلی ، قال (ص) : (فهذا وليُ من أنا مولاه ، اللهم وال من والاه  اللهم عاد من عاداه ) . wanaa min ɓuri haa'nunde fewjunde fii gomɗinɓe ɓen fow e dii hoore maɓe ? julɓe ɓen wi'i : ko non tigi woniri , Nulaaɗo on (صلی الله عليه وآله وسلم) maaki  : e hara wanaa min ɓuri haa'nunde fewjunde fii kala gomɗinɗo ɓuri hay hoore makko on ? julɓe ɓen wi'i : ko'non tigi woniri –yo'Nulaaɗo- ontuma kanko Nulaaɗo on (صلی الله عليه وآله ئسلم) maaki : a'wa oo'ɗoo –Alii-ko'o fewjoowo fii on'momi fewjata fii mu'un , jooma an wonan kala wonanɗomo , jooma an añu kala ñuɗomo.

C-Nelaaɗo Alla (صلی الله عليه وآله وسلم) on hino maaki :

(علي مع الحق والحق مع علي . لن يفترقا حتی يردا علي الحوض ) , Alii himo wondi e ngoonga on , ngoonga on kadi hino wondi e Alii , kamɓe ɗiɗo ɓe'seendata haa'ñande ɓe tawoyilan ka Weendu –Kawsara woo- . hino ton hadiise ngoo kadi ka Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) maaki tawi ɓe'yewtay woni Ammaaru bun Yaasir ( yo'yurmeende Alla wonu e makko ) ɓe'maaki : ( وإن سلک الناس کلهم واديا وسلک علي واديا آخر فاسلک واديا سلکه علي وخل الناس طرا). Wondema si'a yi'ii Yimɓe ɓen fow jokkii laawol Alii jokkii laawol ngooɓe jokku laawol ka Alii rewi ɗon , accaa yimɓe ɓen wano ndanmmi ɗi'maraa aynoowo .

Nelaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) o'maaki : ( لکل نبي وصي ووارث ، وإن عليا وصي ووارثي ) , wondema Annabaajo kala hino mari mo'o wasiyii  o'acciri – fii mofte makko ɗen – e ronoowomo mono ronamo –fii ardangol jamaa on- min ko Alii woni wasiyee an'on e ronoowo lan on .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9