Sayyidinaa aliyya (A.S.M) :
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Ko wi'etee suudu , ko jamaa yimɓe hara hino ton enɗan ko humindiriɓe , ɓen ɗon hino wona geɓal e Musidangal maa'ɗun ngorongol , Al-Quraana on hino yewti fii mu'un : {فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } ko faandaa e Suudu ka nder Aaya ɗoo , ko Annabi Luutu (A.S.M) e ɓiɓe makko ɓen . malaa'ikaaɓe ɓen wi'i : wondema ɓe tawaali ka Saare ton suudu julɓe si'wanaa(suudu wooturu ) ka julɓe ɓen woni ɗon .

Ahlul-bayti (Suudu ngeyngol Nulaaɗo ndun) ka nder Aayatu (التطهير ) on e ka nder hadiiseeji tidduɗi :

yimɓe suudu faadaaɓe e oo'aaya ɗoo ɓen , ko : Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله ) e Alii bun Abii Taalib e Faatimatu-Ajjahraa'i e Al-hasana e Alhusayni (A.S.M) , hay'e ngooto tawtaaɓe ɗon . e hinoɗoo hadiiseeji seeɗaaji fillaaɗi immornde e Nulaaɗo Alla on , ko homɓe woniko faadaa e yimɓe ndun Suudu ka nder Aaya ɗoo , Muslim fillike ka deftere makko (Sahiihu Muslim) , e Haakim ka deftere muuɗun (Mustadrak) , e Bayhagii ka Sunanul-kubraa- e Tabarii en e ibnu Kasiir en e Suyuutii en , ka firungol maɓe oo;Aaya immornde e Neene Aa'isata wondema ɓe maakii : ( Nulaaɗo Alla on tawi hiɓe tiggii marunde leeɓi ɓaleeji hiɗi junnitii , Al-Hasan ari Nulaaɗo naadimo ka ley wudere ton , ontuma kadi Al-Husayni ari Nulaaɗo naadimo ka ley wuder ton , woni seeɗa Faatima hewti Nelaaɗo on naadimo ton , wonti seeɗa kadi Alii ari Nelaaɗo on naadimo ton , ontuma Nulaaɗo on maaki : { إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا } .

arii'ka Tafsiiru ibnu Kasiir e ka Suyuutii e ka Sunan Bayhagii , immornde e Neene Ummu Salamata (yo yurmeende Alla wonu e maɓe) wondema ɓe maakii : { إنما يريد الله...} koka Suudu an woniko o'jippii , tawi hino ka Suudu ton Faatima e Alii e Al-Hasan e Al-Husayni , Nelaaɗo Alla on suumiriɓe wodere ndeɓe joginoo , ontuma ɓe maaki : ( ko ɓeeɗoo woni ɓeynguure an'dun Alla ittu e maɓe kala tuudi laɓɓinaaɓe laɓɓinde) .

 Suyuutii fillike ka wi'eteende (Muskili-Aasaar) :

(Neene Ummu Salamata hino maaki : oo'aaya : {انما يريد الله ...} koka Suudu an woni ko'o jippii , tawi hino ka Suudu ton Yimɓe njeeɗiɗo , Jabraiil e Miikaaiil e Alii e Faatima e Al-Hasan e Alhusayni , tawi min miɗo ka ndamal Suudu , ontuma mi wi'i : ee;Nulaaɗo Alla minkadi wanaa e ɓeynguure maaɗa nden mi;tawaa ? Nulaaɗo on maaki : an hiɗa woni ka moƴƴi , ko;a tawaaɗo e Sannaaɓe Annbiijo on ) .

  Fillaama ka Sahiihu-tirmiijii , e ka Musnadu Ahmad , e ka Usadul-khaaba , e ka Tafsiiru-Attabari , e ibnu kasiir e Suyuutii : immornde e Anasi bun Maalik wondema o'wi'i : ( hari Nulaaɗo Alla (صلی الله عليه وآله وسلم) on hino rewa ka dambungal Neene Faatima e nder lebbi jeengoo , tuma kal ɓe rewi ɗon fii juuloyngol Subaka on , ɓe maaka : julde nden julde nden yo'ɓeynguure an : { انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا} .

Tabarii e ibnu kasiir fillike ka defte tafsii maɓe e tirmiijii ka sahiih makko , immornde e Umar bun Abii Salamata wondema o'wi'i : ( oo'aaya jippike e hoore Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) tawi himo ka Suudu Neene Ummu Salamata : { انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا} . ontuma kanko Annabiijo on o'noddi Al-Hasan e Al-Husayni e Faatima o'joɗɗiniɓe yeeso makko , o'noddi kadi Sayyidinaa Aliyya ɓaawo makko , kanko e maɓe ɓe suddii wudere , ontuma o'maaki : (ko'ɓeeɗoo woni ɓeynguure anden , jooma an ittu e maɓe kala tuudi e soɓe laɓɓinaaɓe laɓɓinde ) .

 2- Allaahu on hino daali : {فمن حاجک فيه من بعد ماجاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبين } suuratu-Aali imraana /61 .

Allaahu on daali kala wenjuɗoma (disquituɗoma) e fii Annabi iisaa on , ɓaawo kooko arumaa e ngandal fii makko on , wi'umo aree nodden ɓiɓe a'men ɓen e ɓiɓe mooɗon ɓen , noddey rewɓe a'men ɓen e rewɓe mooɗon ɓen , nodden wonkiiji a'men ɗin e wonkiiji mooɗon ɗin ontuma huɗondiren wi'en yo'kuddi Alla wonu e hoore kala fenuɗo .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next