Sayyidinaa aliyya (A.S.M) :
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Alii ñande hawre nden Hunayni :

Ñande hawre nden Hunayni julɓe ɓen fow dongi , hay'e ngooto luttaali (heddaali) takko Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) si'wanaa Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) e Abbaasi (Bappa Nelaaɗo) e seeɗaaɓe e Banii Haasimi en (woni ngorol Nelaaɗo ngol ) , kono polngan ngal wonani julɓe ɓen , ɓayra ɓe nodditaama . hiɗen waawi wi'unde wondema kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) o'tawaama e jihaadi ko Nulaaɗo waɗi kon fow si'wanaa hawre nden Tabuuka , ɓayra kanko Nulaaɗo on (صلی الله هليه وآله وسلم) on lontiniimo Madiina haaɓe arta .

Lontineende Sayyidinaa Aliyya nden Madiina :

Fillaama wondema ɓayra kanko Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) o'eɓɓindike fii yahungol haɓoya (Ruumii ɓe ɓen ) , o'lontini Sayyinaa Aliyya (A.S.M) Madiina , o'seenii Saniyyayul-Wadaa'i, Naafigiiɓe ɓen ari dinbi Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) ɓe wi'i : Nulaaɗo lontiniraalimo ɗon si'wanaa fii Nelaaɗo ronkiimo (mettitiimo) , kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) o'humpitii (o'andi) ɗun , o'ƴetti kisan Kaafa makko kan o'jokkiti Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) o'tawoyiɓe ka wi'etee Jurf . Nelaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم ) maaka'nimo ee'h Alii wanaa an mi'lontini Madiina ? Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) o'maaki : e'yyo ko'min , kono Naafigiiɓe ɓen arii wi'ii wondema ko lontinirɗaa;lan ɗon ko sabu a'haaɓiilan ! .

    Annabiijo on (صلی الله عليه وآله وسلم) o'maaki Naafigiiɓe ɓen fenii yo'Alii , e;nee a'yiɗaa yo'a wonu Miñan an mi'wona kotoo maaɗa , wano Haaruuna wonirnoo e Muusaa non , ? si'wanaa tun Annabaajo alaa ɓaawo an , ko an woni lonto tooɗo lan on ka Mofte an , ko'an woni walloowo lan on , ko'an woni Musiɗɗo an on ka Aduna e ka Laakara . ontuma kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) o'yiltitii Madiina . ɗu'un ɗoo ko'seeɗa e nokkeeli ko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) daranii fii diina kan .

Sayyidinaa AIyya (A.S.M) e nokku makko on ka diina:  

Hay;e ngooto heɓaali ɓural e moƴƴere e manteende e teddi'neende ka Lislaam wano ko Alii bun Abii Taalib (A.S.M) heɓi kon , ko ɗu'un waɗi haa imaamu Ahmad bun Hanbali wi'i : (ɓure araali fii hay'e ngooto e woddi'ɓe Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله) wano ko ari e fii Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) kon ).

   Al-Quraana tedduɗo on e Sunna tedduɗo on (woni Hadiiseeji ) e Taariika selluɗo on hino heewi tew yewtereeji mantuɗi Saiyyidinaa Aliyya , e fii jokkungol laawol makko ngol , ko'e fii makko tun woni'ko Aayeeje teemeɗɗe tati (300) jippii fii mu'un . wano (ibnu Asaakiri fillike Hadiise immornde e ibnu Abbaasi wondema on hino maaki : Aayeeje teemeɗe tati hino jippii e fii Sayyidinaa Aliyya ) . wonde hara ko fii mantu ngol e wonde hara ko maande fii sendi ndirngolmo e Sahaabaaɓe luttuɓe ɓen , e wonde ngoo kadi hara ko fii waɗungol yamirooje e sariaaji ko julɓe ɓen jokka , ka ñentingolmo kanko Saiyyidinaa Aliyya (A.S.M) , o;wona imaamuujo e ciifol e yeesoojo meeɗen . hino tawaa e ɗin maandeeji ɗi Sayyidnaa Aliyya (A.S.M) hendii immornde ka Allaahu toowuɗo on e ka Nulaaɗo makko on (صلی الله عليه وآله) ko'hikki ɗoo'kon :

   {إنما يريد الله أن يذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا} suuratul-ahjaab /33 . wondema , ko kanko Allaahu on ko'o faalaa ko ittungol (pottina) e mo'on kala tuudi yo'ɓeynguure Suudu Nulaaɗo ndun , o'laɓɓina on laɓɓinde .  firooɓe ɓen fow ko'wi'i : wondema oo'aaya ko fii yimɓe njowo -5- woni ko'o jippori : fii kanko Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله) on e fii Sayyidinaa Aliyya e fii Neene Faatimatu-ajjaharaa'i e fii imaamu Al-Hasan e fii imaamu Al-husayni (A.S.M) , ɗun ko fewdo ko Nelaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله) noddi yoɓe jonne Bumusu ontuma o'suddiɓe ɗon , omaaki jooma an ko'ɓeeɗoo woni ngyengol suudu andun , Alla woɗu moƴƴere maaɗa nden e maɓe , ontuma Aaya on jippii , ontuma Neene Ummu Salamata Sonnaajo Nulaaɗo on (صلی الله عليه وآله) o'maaki hara min kadi minɗo jeyaa e ngyngol Suudu maaɗa ndun yo'Nulaaɗo ? Nulaaɗo on maaki : a'tawaaka , kono non hiɗa e nder moƴƴere . e'fii'kala Neene Ummu Salamata fii maɓe on koko mawni teddi moƴƴa e hakkunde Sonnaaɓe Annabiijo on (صلی الله عليه وآله) fow .

Ko'homɓe wi'etee Suudu ngeyngol Nulaaɗo on (عليهم السلام) ?back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next