Sayyidinaa aliyya (A.S.M) :
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Ko'o adiiɗo gomɗinde :

ɓayra Nulaaɗo Alla on (Muhammadu) صلی الله عليه وآله وسلم hendike yamiroore fii ɓangingol Sari;a Alla on e rondi tangol nulangal , ontuma o,arti ka suudu makko o;holliti Sayyidinaa Alii (A.S.M) ko'heɓimo kon , kanko Sayyidinaa Aliyya o;gomɗinimo kisan o;jaɓimo e hoore pellital , ko;wano non kadi Neene Khadiija waɗiri , ko;ɗon kisan heɓii on jamaa huloowo Alla ka Leydi ɗoo .

  hiɗen haani andunde wondema kanko Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم o;noddiraali Sayyidinaa Aliyya ka;diina wano o;noddiri non luttuɓe ɓen ka diina , ɓayra hari kanko Sayyinaa Aliyya himo e hoore lislaamu on , e hoore ndin tangoondi ndi Allaahu on tagi (Yimɓe ɓen e hoore mu;un) , nden majjere ko won;noo ado lislaamu on heɓaalimo few , o;huuwondiraali e on;jofoyaangal ko won;noo ontuma kon , kala ko won;noo ton Nulaaɗo Alla on o;hollitii Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) wondema ko kanko woni hooreejo e yeesoojo fii noddungol jamaa on e;konko Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلمyamiraa fii mu'un ɗon e laawol makko ngol  , kanko Sayyidinaa Aliyya o;holli o;jaɓi o;gomɗini Nulal Nulaaɗo on o;wonti himo hendoo jaɓa konko Nulaaɗo Alla on wurtatamo fewnamo , himo gollitira ɗun , ko;ɗun fow waɗi si;o wi;aa ( ko on;mo Alla teddini Yeeso mu'un ). Kanko Sayyidinaa Aliyya hari himo haani wonde jokkuɗo Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم e nder noddaandu makko ndun , ɓayra kanko Nulaaɗo on صلی الله عليه وآله وسلم , hari;o e ɓɓiimo fii mu;un haa;moƴƴi .

En alaa ɓeyndunde hay;e huunde ɗoo , si;wanaa tun wondema hari kanko Sayyidinaa Aliyya o;juhiraaka fii ndun noddaandu Nulaaɗo on , ɓayra ko;o janɗuɗo e juuɗe Sookeeje Nulaaɗo Allaon صلی الله عليه وآله وسلم o;ɗuwii e ɗowdi Nulaaɗo ndin , wano andirɗen non kanko Nulaaɗo on صلی الله عليه وآله وسلم ado Wahyu Alla on jippaande e makko , hari himo rewa Jooma makko on toowuɗo , himo woɗɗitoo kala laawol e jikku e jokkondiral e keeferaaku e Sirku . hari kanko Sayyidinaa Aliyya himo andi konko Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم rewta Alla kon , e kala ko;o waɗata kon , e telemma ɓantangol Ruuhu makko e miijo makko toowuɗo on , hari kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) himo jokkaynoomo o;rewida e makko Alla ton , o;ñembamo kala ko;o waɗata ila e ɗin duuɓi makko fanɗuɗi ontuma nun . ɓayra Nulaaɗo Alla on   صلی الله عليه وآله وسلم yeetikemo fii noddandu ko Alla yamirimo yo;o noddu kon , kanko Sayyidinaa Aliyya o;nootori ndun noddaandu Wonkii mkko kin fow e Hakkile makko ɗen fow e Tere makko ɗen fow , ko;aldaa;e welsindaare fii mu'un . ɓayra kanko Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم o;yeetaama fii konko Allaahu on fawimo kon , wondema yo;o noddu e diina kan , ko;ɗon kadi o;yeetaa wondema yo;o fewtin noddaango makko ngon fii Yimɓe Suudu makko ndun taho , -ko ɗun woni yo;o noddu Yimɓe suudu makko ndun taho- ado o;noddunde luttuɓe ɓen, ibnu Hisaam himo jantii ka Siira makko wondema : ( ɓayra Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم o;nulaama , o;woni himo jantanoo –sifanoo- ɓen ɓe;o hoolii e Yimɓe Suudu makko ndun fii on Neema Annabaaku ko Allaahu on neeminimo ) .

  Ko;ɗu;un waɗi ko kanko Sayyidinaa Aliyya e Neene khadiija woniko udditi noddaango diina kan , ontuma si;hikkiɗon non  Jaidi Bun Haarisa , noddaango diina akn lutti e nder ngundoo hay'e ngooto si;wanaa ɓeeɗoo e Yimɓe seeɗa e ɓeynguure Suudu Nulaaɗo on andaa fii mu'un .

   Wano imaamu Alii ngeɗal imaamu Husayni (A.S.M) on hino sappii fii Soro makko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) himo maaki : (o'gomɗinii Allaahu lanɗo toowuɗo on e Nulaaɗo makko on –صلی الله عليه وآله وسلم- himo adii yimɓe ɓen fow gomɗindol Allaahu on e gomɗingol Nelaaɗo makko on , e juulugongol duuɓi tati ) .kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) himo maaki fii konko o'adii yimɓe ɓen fow e nddaango diina kan : (Suudu hay;e wooturu joganooki e;Lislaamu on  nden;ñande , si;wanaa Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) e Neene khadiija e min tammo maɓe on , miɗo yi;a Annoora Wahyu on e Annabaaku ngun , mino lun'noo uure ngol Annabaaku ngun ) .

adiiɓe noddunde e Lislaamu on :

ontuma non kanko Allaahu toowuɗo on o'newnani Nulaaɗo makko on ( صلی الله عليه وآله وسلم) yo'o noddu ngorol makko ngol ka Banii Haasimi en , ɓen yimɓe ɓurɓe ɓattaandemo , fii'yoo yanñu noddaango ngon , kanko Allaahu on o'daali :

{وأنذر عشيرتک الأقربين * واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنين *فإن عصوک فقل إني بريئ مماتعملون} suuratu-Assu'araa'i/214-216 .

Wondema , koyaa immo waajoɗaa ngorol maaɗa ngol ɓen ɓurɓe ɓattaandema , yakinanoɗaa ɓen gomɗinɓe Alla jokkuɓema , si;tawiile ɓe yeddiima wi'uɓe yo Nulaaɗo min komi woɗɗitiiɗo e golle mooɗon .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next