Sayyidinaa aliyya (A.S.M) :Ne'eende makko nden ka Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم ) :

ɓayra duuɓi jeengoo gila Sayyidinaa Alii jibinaa feƴƴii Guraysi yankooɓe ɓen heɓi tiiɗunde fii nguuree , tawi nden satteende hino sonji Abuu Taalib moƴƴa , ɓayra tawii himo mari ɓeynguure buy , kadi tawi ko;o walloowo kala tampuɗo e hatonjinɗo , sabu wonu ngol makko ko'o Aaden tedduɗo e hakkunde jamaa on  e nder Makka , sikkuɗaa non wondema kanko Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) e Banuu Haasimi en accay ngudan ɗan tampina (Sonja) Mawɗo maɓe on?! .

   Nulaaɗo Alla on fewtiti e Bappa makko Abbaasi geɗal Abdul Muttalibi on , tawi nden ñande ko'o tawaaɗo e ɓurɓe marunde jawdi nden ñande e hakkunde Banuu Haasimi en , kanko Nulaaɗo o'yewtimo o;wi'i : ( ko'an;yyo Bappa ! kotoomaaɗa Abuu Taalib wonii ɗuuɗuɗo ɓeynguure , e hinu a,yi,ii ko heɓi Yimɓe ɓen kon , mahin ka makko kisan , fii yo;en ɗuytanmo ɓeynguure nden seeɗa , ƴettaa Paykun ngorun ngootun , mi'ƴetta minkadi Paykun ngurun ngootun ne'anemɓemo ) .

Bappa makko Abbaasi jaɓi kisan feere Nulaaɗo Alla on , o'weltori ɗun moƴƴa , ɓe yehi kasan ka Abuu Taalibi , ɓe yewtimo fii mu'un , kanko Abuu Taalibi o'jaɓi , o'wi'iɓe : ( min si'on accaniilan ɗon Agiil e Taalibi haray waɗee ko faalaɗon woo ) .

     Kanko Abbaasi o'ƴetti Jaafar , Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم ƴetti Alii (A.S.M) , tawi himo jongii nduuɓi jeengoo ontuma , Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم ) ɓayra o'ƴettii Alii o'maaki : ( mi'ƴettii on;mo Alla suɓa niilan yomi ƴettu e mo;on : woni Alii). Ko'nii woniri yo Sayyidinaa Aliyya wuuru ila;e paykun yaangal maɓe e Sookeeje  Nulaaɗo Alla on Muhammadu صلی الله عليه وآله وسلم , ko;ɗon ɓe janɗi o'hoore ko Nulaaɗo on kippiɓe ndankiiɓe kon , e hoore ngi;ngol e neweende ko'o waɗanimo , o;ne;irimo wano jooma makko toowuɗo on hollirimo non , ila ontuma kanko Sayyidinaa Aliyya o;seedaali e Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) haa ñande Nelaaɗo on faatii .

   Hinomo takko Wahyu on :

Si;tawii kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) o;wuurii duuɓi jeengoo ka Neene maɓe e ka Baaba maɓe e hakkunde neene ngootooɓe maɓe , kono ɗun;e ɗun mu'un hari Nelaaɗo Alla on hino tawaa ko dankiimo kippimo moƴƴa e nder ɗin duuɓi jeengoo ɗon fow , e ngurndan maɓe kamɓe Sayyidinaa Alii en (A.S.M) , dankengol Sayyidinaa Alii e neu;ngolɓe , ɗun wonii koko hertanii Nelaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم ila duuɓi jeengoo Sayyidinaa Aliyya , ko'ɗon o;wontiri ka suudu Alla on صلی الله عليه وآله وسلم battane nden ɓitteende jawdi ko heɓunoo Baaba makko Abuu Taalibi .

Ila ɗin duuɓi ɗon kanko Sayyidinaa Alii (A.S.M) ko'o wuuruduɗo e Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم ka suudu makko ila ado o;nuleede , ko;ɗon o;yawtini paykun yaangal makko , ko;ɗon o;heɓi ngurndan labaaɗan e juuɗe Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم .

    E;hoore ɗu'un ɗoo kanko Alii o'heɓaali needi andaandi ndin , wano neene ngootooɓe makko ɓen no ne'iraa non , ɓayra kanko ko;neendi hertiindi woni ko;o neaa , hari o;jokkayno Nelaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم hay;ka fammeere Hiraa;a kaɓe seeno tonoo ton , o;yi;a ko;hon'nno Nelaaɗo Alla on صلی الله  عليه وآله وسلمwoni wuurernde , kanko tigi Sayyidinaa Aliyya himo sifoo ɗoo fii ɗan ngurndan , himo maaka : ( hari kala hitaade mi;yahay mi wona takko makko ka fammeere hiraa;a ton , mi;yi;amo ka hay;e ngooto yi;a;taamo si;wanaa min ) . e;yyo ko ɗon woniri kanko Sayyidinaa Aliyya (A.S.M) hari himo heɓa ruuhu toowuɗo tedduɗo sabu ko;o wondi e Nulaaɗo Alla on kon (صلی الله عليه وآله وسلم) , ko;non o;woniri haa tuma ko Wahyu (Alla) on iwri ka Kammu jippii e Nulaaɗo makko on , ontuma o;yamiraa immangol nodda e ngal nulal Alla yankowal sakkitoral .

  {إقرأ باسم ربک الذي خلق * خلق الإنسان من علق * إقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم} suuratul-Alagi /1-5 .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next