wonde Al-Quraana on bon’nitaaka - المزمل \ 20[8]

 - محمد \ 24 [9]

 - القمر \17  [10]

 - الأنعام \ 155[11]

[12] - arii yoga e Taariika on wondema Ma’amuun yamirno kala mo hoolaaki Quraana on ko tagaaɗo ko yo’o itte ka Laamu , hara kadi ɓe jaɓaali seende makko ka ñaawoore . ( taariika mooɓindrgol Quraana on : 260)

 - الإسراء \ 72[13]

 - البقرة \ 171[14]

 - المائدة \ 64[15]

 - هود \ 37[16]

 - ابراهيم \ 4[17]

[18] - Hadiise ko ɗun woni yewtere Nelaaɗo on Muhammadu , yo jam e kisiyee wonu e makko .

[19] -Al- Wasaailu 18:28, Hadiise 22 .

[20] - ko’e Manaabi’u Khaliili Al-gattaan \ ka wiƴƴitanɗe fii Gande Quraana on : 304 .back 1 2 3 4 5 6