wonde Al-Quraana on bon’nitaaka   firirgol feere munden hino mari ellaaji e nooneeji ɗuuɗuɗi, hino tawaa e majji suɓagol Aayeeje Quraana goo , ko woni ɗun koyo on firoowo suɓu wano e nder wiƴƴitanɗe ɗen ka fii Tefoore e ka wootinɗin gol maaɗun ka fii Al-maamaaku yaagal e piiji gooɗe ɗen Aayeeje ɗe lundaaki nden feere makko o’accaɗon ɗen Aayeeje tawata ɗe yaadaa e miijo makko gon , miijo ngo waawaali firude ɗen Aayeeje.

    Ka raɓɓinɗingol : fendagol e konkuɗi Quraana tedduɗo on ronka hintinde (kippa) fii ɗin piiji Hagillaaji ɗin e ko eggaa kon ka Defte girritaaɗe haray ɗun ɗon ko noonee e selugol non ,  wano tawiri firirgol feere munden ko noonee goo kadi e selugol, ɗin ɗon ɗiɗii ɗun koko addata woɗɗitagol e Gande Quraana toowuɗo on e darjaaji nde’e deftere Kammu yankoore , tasko .

  - الحجر \ 9 0[1]

 - الزمر \ 17-18 0[2]

[3] - men windiino wiƴƴitanɗe buy ka Tafsiiru e ka Usuulu –Alfigihi fii tawde ( Quraana on ) bonnitaaka     ( rewto : Anwaaru Al-usuulu , e Tafsiiru Al-amsal ).

 - النحل \  89[4]

 - النساء \135[5]

 - المائدة \ 8  [6]

 - المزمل \ 2- 4 [7]back 1 2 3 4 5 6 next