wonde Al-Quraana on bon’nitaaka                                      

*     *     *

 

 29- Wiƴƴitanɗe seluɗe :

       Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema hino ton Juuɗe wonɗe etaade fii pottingol Julɓe ɓen e taskagol ka nder Aayyeje Quraana e gollitirgolɗe , wano ka jamanuuji ɗin ɗiɗi Umawiyankooɓe ɓen e Abbaasiyankooɓe ɓen ɗen Juuɗe maɓɓe waɗi Yimɓe ɓen no ukkoo e pooɗondiral fii wonugol Quraana on ko neeɓuɗo kaa ko sincaaɗo [12] , (marɗo ka fuɗɗi , woni koko tagaa) Yimɓe ɓen ko ɗon senditii Feddeeji ɗiɗi Fedde kala no tawti kongol goo , ƴiiƴe buy hibbaa , battane ɗun , harale sifa de’e wiƴƴitande ɗoo nde iwraali e Faamu selluɗo haa ka addata on jippiro ɗon fow , sitawii ko faandaa e yewtere Alla nden ko kalfe mayre on e kaydiiji mayre on haray konde sincaande (marnde ka fuɗɗi) , sitawiinon ko faandaa hara ko Gandal Alla toowuɗo on haray Quraana ko neeɓuɗo momaraa ka fuɗɗi wano Jaati makko kin , siwanaa tun ɓen Lamɓe bomɓe tooñooɓe e ɓen lontiiɓe tooñooɓe ɓe hippi Julɓe ɓen duuɓi juutuɗi fii ɗunɗoo , hande kadi nii hino ton Juuɗe wonɗe etaade e kala ɗate ɗen fii pottingol Julɓe ɓen e taskagol Aayeeje Al-Quraana on e gollitirgolmo .

                     

                                           *     *     *

 

30- Sartiiji firugol Quraana on : 

Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema no haani gollitirgol konguɗi Quraana on wano no faamorta non e haala kan , siwanaa hara heɓi ton ko hakkille maa eggande ko holli e fii ko wirnii e Aayeeje ɗen maa hara koka kene majje ko tindinta e maanaaji goo , ( kono hino haani wiƴƴitagol ɗin piiji sikkitaaɗi e hara kadi firiraali Aayeeje Quraana on sikke e hottagol).

   E piide missal : hiɗen hoolii wondema ko faandaa e on Bunɗo ka oo Aaya ɗoo : { ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى }[13] wondema on tawɗo ka Aduna ɗoo ko’o Bunɗo haray ka Laakara men ko’o Bunɗo . wanaa on Bunɗo ka kene ɗoo woni ko tindinta , wano ariri non ka yewtere ɓayra hino woodi Moƴƴuɓe buy ɓe yi’ata , ko faandaa ko on wumiɗuɗo ka ɓernde e ka nder , ko hakkilleɗen woni ko defi en yo en firir niiɗe .

  Wano Quraana on siforani en nii fii yoga e Ayɓe Lislaamu wondema koɓe Pahooɓe Bobiɗuɓe Wumiɗuɓe : { صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون }[14] koɓe Pahooɓe koɓe Mbobiɗuɓe Wumiɗuɓe ko Yimɓe ɓe haggilta , hino fellitaa wondema ɗii sifaaji ɗi Quraana on sifii nden fedde ko sifaaji suuɗiiɗi . ( wano oo firo ɗoo koko tuugii e Piiji timmuɗi).back 1 2 3 4 5 6 next