ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Baaba maɓɓe Annabi Yaaguuba on tawnooɗo ko mawɗo ronkuɗo waawaali siwanaa yo’o waɗanɓe koɓe toriikon, o wi’i: { سوف أستغفر لكم ربي }[8] mitoranto on yaafuyee ka Jooma on . ɗun ɗoo ko Seedee wondema jokkorgol ( Alla on ) hari koko heewi e der Jamaaji yawtunooɗi ɗin .

 

   Kono haana ka diweten Faamu on e ukkagol nder nde’e finde ɗoo,  maaɗun sikkugol wondema Waliyaaɓe Alla ɓen hino waawi battingol ( e nder tagu ngun ) hara wanaa Alla duŋaniiɓe , sifa ɗun, ɗun koko addata Sirku e Keeferankaaku .

    Wanowoniri jokkorgol ( Alla ) ngol hino haani ka tawata wanaa jogitagol Waliyaaɓe ɓen reweteeɓe , ɓayra ɗun ɗon koko tawaa e Sirku e Keeferankaaku kadi , ɓayra wanaa waawanɓe hoore mun nafugol maaɗun lorra siwanaa Alla duŋaniiɓe : { قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله }[9] yeetoɓe yo Nulaaɗo a’waawanaa hooremaa nafugol maaɗun lorrugol siwanaa yeruwoo ko Allaahu on yiɗi .

    Hino woodi e Feddeeji Jamaa Julɓe ɓen fow hakkunde feƴƴintimɓe e mankiɓe fii on jokkorgol ( Alla Waliyaaɓe makko ɓen ) , nden huude faalaade fewnudeɓe hollaɓe .

Yiɗungol naɓinda e geyngol suudu nulaaɗo ndun (ɓenɓe jam e kisiyee woni e hoore mu'un ) :

   Hino ka'nder Al-Quraana tedduɗo on , wondema joddi ko'yoɓetee fii ngal nulal e tanpere ko'nulaaɗo on tamppi kon ko (yiɗungol ngeyngol suudu makko ndun) ko'ɗu'un woni ko'suuratu-assuuraa yeetii'en /aaya/23 : {...قل لا أسألکم عليه أجرا إلا المودة في القربی ... } on'yiɗungol ɗon  , hino ari e nokkeeli ngooɗe sifaniiɗe (yiɗungol e wonangol ngeyngol suudu nulaaɗo ndun) , kono fii (yiɗungol) ngeyngol suudu nulaaɗo on , ko'fii fow , e telemaa Sayyidinaa Aliyya e ɓen imaamuuɓe (11) luttuɓe ko'sii'aaɓe ɓen tun , woni ko'jogitii naɓi fii'maɓe on haa'toowi . yiɗungolɓe on ɗu'un koko tawaa e ko jonni tageefo ngon ngiima , kala ngolle ɗen fotinon hara ko aaden ngooto maaɗun ko jamaa on fow e dewangal , si'tawii aldaa e ngol ngiggol ɗon, haray koko maraa nafa e giima ka'julɓe ɓen e ka'golleeji maɓe . kono ko'ɓuri ɗu'unɗon fow'kon ko'yiɗungol jokkondira e nden ɓeynguure laaɓunde laɓɓinaande .

    E telemma imaamuuɓe ɓen (12) , ko'jaɓungol , wondema ko'ɓe hooreeɓe me'en yeesooɓe me'en ko'ɓe fewnooɓe en ñentnteeɓe me'en , suɓotooɓe ko'golle ten , ɗu'unɗoo fow wi'aama fii'mu'un , ɓayra si'tawii hara goɗɗo wonii e nder golle mu'un ɗen ko'neɗɗo moƴƴuɗo woni , kono hara ko'o jokkuɗo hooreejo (lanɗo) wonɗo e meere ko'doole bewrenden e(keeferaaku ngun) woni ɓantaande , e jaɓungol wonangol ɓen tooñuɓe ,  haray golle makko ɗen e dewal makko ngal ko'huunde ko'maraa nafa e giima few . imaamu Saadigi (عليه السلام) hiɓe fillii immornde e Alla wondema : ( ɓen yimɓe tawɓe ko'wonangol jokka ɓen hooreeɓe (yeesooɓe) tooñooɓe jokkuɓe ko'wanaa konko iwri ka Alla , ko'ɗu'un woni jonnungol hoore mu'un , ko'pellet ɓen ɗon ɓe heɓoyay lette'ɗen , kala non no'golle maɓe moƴƴe e dewawal maɓe fotata , kala jamaa julɓe tawɓe ko'wonanɓe Alla jokkuɓe on'hooreejo mo'Alla toɗɗaniiɓe , kanko Allaahu on ko'o yaafotooɗo'ɓe , kala non no'junuubaaji maɓe fotata …) . 

Ko'huunde tawnde himmunde haa'tawi ko'hay ɓen moƴƴuɓe , si'tawii wonii ɓe jaɓii wonangol laaɓu tooñoowu , ɓe gollindii e maɓe , haray ko'ɓe haanaa yaafeende (ka Alla) , ɗu'un ɗoo ko'halka ngol e fuɗɗanangol hoore mu'un niwre , e weldingal ngal moƴƴa ngal yiɗaaka , kanko Allaahu on o'haɗii si'fa ɗu'un ɗon . ko'ɗon imaamu saadigi (A.S.M) maaki : ((si'tawii neɗɗo on e nder ngurndan makko juutuɗan ɗan fow koka nder juulirnde Makka , himo hakkunde soɓɓundu ndun e maŋaamu on ,maa'hara himo hakunde gabru Nulaaɗo on e minbaru on , himo rewa Allaahu on e nder duuɓi nguluuji buy, ɓaawoɗu'un o'wa'a wano ndamol tooñaangol wonaangol wareede , ontuma non o'yiida e Alla , kono wanaa (o'yiɗuɗo ) men (ngeyngol suudu Nelaaɗo ndun) , haray Allaahu on yi'ay on'ɗon neɗɗo ko'yiite jahannama ngen tun woni ko'o haanidi …) .

Ngol ngiggol ɗon hino wona e nder golle neɗɗo on , wano yiɗungol ngeyngol suudu Nelaaɗo ndun e fiɓungol wondema koɓe ñentinteeɓe koɓe imaamuuɓe (yeesooɓe) jamaa'on , ka'telemma jamaa ko'yo'o yahu o'wootanaɓe o'jokka yamirooje maɓe ɗen , o'anda wondema ñentingolɓe e waɗengol maɓe yeesooɓe ɗu'un no'e daaɗe jamaa'on . si'feƴƴii ɗon o'anda hiɓe humondiri e golle makko ɗen , wanaa o yiɗungolɓe tun . hiɗo ton hadiiseeji ɗuu tentinɗi fii' nde'e huunde ɗoo , hino tawaa e ɗin hadiiseeji : imaamu baagiri (A.S.M) e nder hadiise maɓe fensitaaɗo hiɓe yewti oo'wi'eteeɗo jaabiri geɗal Abdullaahi ansaarii : (…ko'an yo jaabiri ! hay'e ngooto waawata ɓattoraande Alla si'wanaa wondunde e (ɗoftaare) .menen men joganaaki hay'e ngooto ko'woɗɗintintamo e yiite ngen , wanaa kadi hay'e gooto jogii hujja ka'Allaahu on . kala neɗɗo ɗoftiiɗo Allaahu on , ko'o (giɗo) a'men . kala tawɗo noftaaki Alla haray on'ɗon ko'o gaño a'men , giggol a'men ngol heɓortaako si'wanaa golle e rentangol : (ولاتنال ولايتنا الا بالعمل والورع) .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next