ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

 Ko'e telemma ɗu'unɗoo waɗi si'ɗoftangol Taaluuta on , ko'ɗoftangol Allaahu non , haranun ɗoftangol Taaluuta on e'piijiɗin fow wanaa'no ko'fawii , ko'wonaynoo ko'ɗoftangolmo e hoore sarti wata Allaahu on yedde , harayno o'waawata haɗunde yarungol ɗan ndiyan . si'en daarii ka aaya ɗon kadi en'tawy ɗoftangol ɓen wi'aaɓe hino hafinaa fiyakuuji me'en ɗin ko'mee wona ɗoftangol Allaahu on , kadi ko'wi;aa ko'ɗoftangolɓe e piiji ɗin fow , (wanaa ɗu'un ɗoo maa'ɗu'unɗaa) . raya hiɗen waawi wi'unde wondema ko'wi'aa tigi tigi on e oo'aaya , ko'woni jokkuɓe yamiroore Allaahu nden ɓen tigi tigi ko'ɓen ɗofotiiɓe jokki ɓen wi'aaɓe hino halfinaa fiyakuuji (Julɓe ɓen) wano fewjungol maɓe e hoore jamaa on e waɗungol sa'riaaji ɗin , e'nee hara hino yaltiti ka'aaya ton fii'on ɗoftangol kaa'hara koko waɗaa sarti fii mu'un ? . 

  2-ka'feere Sii'aaɓe ɓen sikkitaaka yeddaaka wondema ko'faadaa e (ɓen wi'aaɓe hino halfinaa fiyakuuji ɗin) ka aaya /59 suuratu-annisaa'i , ko'ɓen imaamuuɓe (12) reenaaɓe e'waɗungol ko'boni , jeyaaɓe e geyngol Nulaaɗo Alla on . daƴƴere feere Sii'aaɓe ɓen e nder ɗu'un ɗoo ko'jogitangol ko'feeñi (yaltiti) e aaya on'kon , ɓayra ɗoftangol ɓen wi'aaɓe ko (أولي الأمر) koko hikkondiri e ɗoftangol Nelaaɗo Alla on , ɗi ɗiɗiinon  hino ari e'majji (ɗoftee) wanaaka sarti , maa'ɗu'un ko'e hoore honɗun . ka'feere Sii'aaɓe ɓen ɗoftangol (أولي الأمر) en ko'tawgol ko'e maɓe tun woni ko ruttetee e fii diina kan , wanaa firungon ngol e ka ɓangingol (feññina) Sari'a on tun ; ko'fii fiyakuuji ɗin fow , hino tawaa e'ɗin : wonungol maɓe ko'kamɓe laamii ka'fii (polotik) , e ka'jamaa on e ka fii ñaawungol kadi .

  3-ka'nder firo oo'aaya jantaaɗo ɗoo , ɗu'un ɗon tun waawataa ombunde gite ɗen e'aayeeje gooɗe ka Al-Quraana ton . kadi ka Hadiiseeji yimɓe Suudu Nulaaɗo ndun   ɓen jokkuɓe firu oo'aaya ɗoo ɓe hewtii e aayeeje ngoo haanuɗe fewtiteende e mu'un moƴƴa .

  4-Hadiiseeji Sii'aaɓe ɓen fii firungol (أولي الأمر) en ko'hadiiseeji heewuɗi jokkondirɗi , ɗi'maraa luutondiral hakunde majji , ɗi'fow majji ko'jogiiɗi yewtereeji ɗuuɗuɗi , ɗi'fow majji kadi ko'ɓanginɗi  fii ɓen wi'aaɓe ko'(أولي الأمر) en . ɓe'sifaama e nder ɗi'i hadiiseeji  jokkondirɗi ɗoo , wondunde e aayeeje ngoo ka Al-Quraana ton hino feññini (sifii) coɓɓi buy fii maɓe .

  5-si'tawiile ko tippunde e Hadiiseeji ɗin ka Sunaaɓen ɓen kadi haray ko'ɓen ɓe Nulaaɗo Alla on (صلی الله عليه وآله وسلم) waɗi tun waawata wonde e oo'aaya ɗoo , hiɗen andi : (hino tawaa e'ɓen ka konu immina'nooɓe , fewdo Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم ) . e nder ɗu'un ɗoo hiɗen waawi ƴettunde feere Sii'aaɓen ɓen , ɓen wiuɓe tentini wondema ko'Allaahu on toɗɗi ɓen wi'aaɓen ko( أولي الأمر ) en . ɓayra Sii'aaɓe ɓen hino wi'a wondema (أولي الأمر ) en yaltataa e ɓen ɓe Nulaaɗo Alla on صلی الله عليه وآله وسلم yewti fii mu'un immornde e yamiroore Allaahu on , wondema ko'ɓen ɗon woni Almaamiiɓe  (12) reenaaɓe  e'ko boni fow , ko'ɓen woni toɗɗaaɓe ɓen yo'ardo ( julɓe ɓen e diinakan ) .

    6-Sunnaaɓe ɓen fow (si'wanaa Fakhru-rraajii) hiɓe in'nni ɗoftangol (men) ɓen wi'eteeɓe ko'( أولي الأمر) en e nder oo' aaya ɗoo ko'sarti ɗoftangol Allaahu on , hara yeddaalimo , haray e telmma ɗu'un ɗoo hiɓe lundii Sii'aaɓe ɓen , wi'uɓe wondema  ( أولي الأمر ) en waawata wonde si'wanaa ɓen imaamuuɓe (12) reenaaɓe e kala waɗungol ko boni .

  7- Hadiise hay'e ngooto fillaaɗo immornde e'kanko Nulaaɗo (Alla) tedduɗo on ,yi'aaka ka nder defte Sunnaaɓe ɓen , tindinayɗo wondema ɗoftangol ɓen wi'aaɓe ko (أولي الأمر ) en ka'aaya , ɗu'un ko'sarti non , wuren'na hayka Sahaabaaɓe (Nulaaɗo on ) maa'ɗu'un ka'taabi'iina en ( woni ɓen hikkituɓe e ɓen'ɗon ) fillaaka wondema ɗoftangol ɓen wi'aaɓe ko' (أولي الأمر ) en koko waɗaa sarti ɗoftangol Alla hara yeddaalimo , hara hino jokkondiri   . siwanaa tun hiɓen addi Hadiise ngooto fii sabu jippangol oo'aaya ɗoo , kono en a'ray ka ƴewtiɗen fii'mu'un si'no selli .

  8-ko'fahkru-raajii tun woni ko'i'nni ɓen wi'aaɓe ko'(أولي الأمر) en , wondema ko'ɓen woni yimɓe hafinaaɓe fii kala huuwondire dagiiɗen ɗen (woni laamungunɗe ) , himo tentini wondema ɓen ko'reenaaɓe e huuwungol kala ko'boni maa'ɗun wano faljungol . feere kanko fakhru-raajii nden hino ari'haa luutondiri .

  9-konguɗi firooɓe ɓen ka Ahlu-Sunna , fii'kohomɓe woni ɓen wi'aaɓe ko'(أولي الأمر) en , hino luutondiri , hiɓe senditii haa feddeeji nay : arano on : (أولي الأمر) en ko'ɓen ñaawirooɓe ngoonga tun , ɗimmo on : ko'ɓen Lamɓe e karamokooɓe , ko'kamɓe ɗon ɗiɗo waawi wonde , tammo on : ko'kala tawɗo ko'sari'a o'laamori haray himo tawaa e (أولي الأمر ) en , nayaɓun'ɗun : (أولي الأمر) en ko'ɓen woni laamu ngun .

  10- Hadiiseeji Sunnaaɓe ɓen fii andungol ɓen wi'aaɓe (أولي الأمر ) en hino ara e pecce jeengoo, kono ko'gooto e'maɓe tun waawi simbinirnde ko'wi'ikon Aayeeje Al-Quraana , e Hadiiseeji .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next