ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

 - القمر \17  [25]

 - الأنعام \ 155[26]

[27] - arii yoga e Taariika on wondema Ma’amuun yamirno kala mo hoolaaki Quraana on ko tagaaɗo ko yo’o itte ka Laamu , hara kadi ɓe jaɓaali seende makko ka ñaawoore . ( taariika mooɓindrgol Quraana on : 260)

 - الإسراء \ 72[28]

 - البقرة \ 171[29]

 - المائدة \ 64[30]

 - هود \ 37[31]

 - ابراهيم \ 4[32]

[33] - Hadiise ko ɗun woni yewtere Nelaaɗo on Muhammadu , yo jam e kisiyee wonu e makko .

[34] -Al- Wasaailu 18:28, Hadiise 22 .

[35] - ko’e Manaabi’u Khaliili Al-gattaan \ ka wiƴƴitanɗe fii Gande Quraana on : 304 .

 - الحشر \07[36]

 - الأحزاب \ 036[37]

[38] - ko woni ɗun si tawii Allaahu on e Nelaaɗo makko on wi’ii huunde haray ko ɗun ɗon woni ko waɗetee , hay’e Gooto hanaa salaande maaɗun yedda waɗa ko faalaa kon .

[39] - Nahju Al-balaakha : Yewtere 210

[40] - sahiihul-Bukhaarii 1:38 , damal fii inde on fenɗo e hoore Annabiijo on , صلى الله عليه وآله وسلمback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19