ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

  {وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذاقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا }[37] wondema haana naa Gomɗinɗo Gorko e Gomɗinɗo Debbo sitawii Allaahu on e Nelaaɗo makko on siñaawii huunde ndeɓe suɓotoo koɓe faalaakon e nden huunde maɓɓe [38] kala yedduɗo Allaahu on e Nulaaɗo makko on haray o’majji majjande feeñunde .

    Kala tawɗo haajaaka e Sunna Annabiijo on haray ko’o lundiiɗo Al-Quraana on , ko non woniri Sunna on hino haanaa ƴettireede e laawi selluɗi ɗin , en waawataa tuugaande e kala kongol dan baagol e makko Nulaaɗo on صلى الله عليه وآله وسلم . Kanko Sayyidinaa Alii (A.S.M) himo maaka e waajuuji makko goo: (sellii fenaama e hoore Nulaaɗo Alla on –صلى الله عليه وآله وسلم  - haa kanko Nulaaɗo on o’immii o’yewti o’maaki : kala tewiiɗo feni e hoore an haray yo’o eɓɓindano jonde makko nden ka Yiite ) [39] .ko ɓatii ɗunɗon kadi arii ka sahiihul-Bukhaarii [40].

      

 

 

 [1]- ko’mi faadii e ɓen Imaamuuɓe : ko ɓen Sappoo’e ɗiɗooɓe ɓe Annabiijo on halflnoo kaa’Diina , hiɓe fuɗɗori Sayyidinaa Alii , ɓe sakkitori Almaami Mahdii (A.S.M) .

[2] - Jaamiu Ahaasiisi Assii’a 1:18 jeyaaɗun ka Fuɗɗoode, Hadiise 116.

[3] - Usuulul Kaafii 1: 58, Hadiise 121.

[4] - ko’woni ɗen ko: Sahiihul Bukhaarii e Sahiihu Muslim e Sahiihu Attirmiijii e Sunani Abii Daawuuda e Sunani Annisaa’ii e Sunani Ibnu Maajaha . ko’ɗe wi’etee (Assihaaha) ko: Selluɗe ɗe’maraa ella e Palje , ko wi’iɗe (Assihaahu) ko sabu ko ɓen Sunna yankooɓe fiɓi wondema kala Hadiise wonɗɗo e majje ko’o selluɗo , wondema alaa Deftere Sellude ɓaawo Al-Quraana on si’wanaa ɗen ɗon .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next