ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

30- Sartiiji firugol Quraana on : 

Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema no haani gollitirgol konguɗi Quraana on wano no faamorta non e haala kan , siwanaa hara heɓi ton ko hakkille maa eggande ko holli e fii ko wirnii e Aayeeje ɗen maa hara koka kene majje ko tindinta e maanaaji goo , ( kono hino haani wiƴƴitagol ɗin piiji sikkitaaɗi e hara kadi firiraali Aayeeje Quraana on sikke e hottagol).

   E piide missal : hiɗen hoolii wondema ko faandaa e on Bunɗo ka oo Aaya ɗoo : { ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى }[28] wondema on tawɗo ka Aduna ɗoo ko’o Bunɗo haray ka Laakara men ko’o Bunɗo . wanaa on Bunɗo ka kene ɗoo woni ko tindinta , wano ariri non ka yewtere ɓayra hino woodi Moƴƴuɓe buy ɓe yi’ata , ko faandaa ko on wumiɗuɗo ka ɓernde e ka nder , ko hakkilleɗen woni ko defi en yo en firir niiɗe .

  Wano Quraana on siforani en nii fii yoga e Ayɓe Lislaamu wondema koɓe Pahooɓe Bobiɗuɓe Wumiɗuɓe : { صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون }[29] koɓe Pahooɓe koɓe Mbobiɗuɓe Wumiɗuɓe ko Yimɓe ɓe haggilta , hino fellitaa wondema ɗii sifaaji ɗi Quraana on sifii nden fedde ko sifaaji suuɗiiɗi . ( wano oo firo ɗoo koko tuugii e Piiji timmuɗi).

      Nde Allaahu on no daala : {بل يداه مبسوطتان }[30] wondema Juuɗe makko ɗen (kanko Alla) ko fontiiɗe . maa ka’o daalata :{واصنع الفلك بأعيننا} [31] moƴƴin Laana kan e Gite amen , ɗun ɗoo hollataa wondema kanko Allaahu seniiɗo on ko’o marɗo tere ɓandu wano Jungo e Gite , ɓayra kala ɓandu hino pecce pecce koko hatonjini e Jamaano e Nokkuure e ka fewtitiri ɓandu koko lan’nata , Allaahu on toowuɗo jon moƴƴere nden ko’o mawnuɗo haaka o sifora ɗin sifaaji , ko faandaa e (Juuɗe ɗen) ko nbaadi makko timmundi tawyndi Aduna on fow no yankinanii ndin bawdi , ko faandaa e ( Giteɗen) ko andugol makko kala huunde .

    Ko ɗun waɗi enen en jaɓata on fendagol e ɗin konguɗi yawtuɗi – fotinon ko ɗin yowitiinɗi e Sifaaji Allaahu on maa hara ko goɗɗi goo – e manjintingol ɗin Piiji hakkillaaji e eggaaɗi-ƴettaaɗi- ( ka Sunna e ka Defte go ) , ɓayra tuugagol e ɗin piiji woni Laawol ko marɓe Hakkil ɓen fow jokkata , ko ɗon tigi Al-Quraana on kadi tuugori e ngol Laawol : {وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه }[32] wondema Men nulaali hay’e gooto e Nulaaɓe ɓen siwanaa e ɗengal Yimɓe makko ɓen , siwanaa tun hino ton piiji goo hiɗi haani wonde feeñuɗi ɓangi moƴƴa wano wiiru ɗen non .

                                  

*     *     *

 

31- hulɓinagol firirgol feere mun :back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next