ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

 Kono non – wano wiiruɗen non – hino haani katawata jangugon ngol koko addata miijitangol e taskagol ko nde hollikon e ko nde wondi kon , on taskagol ɗon hino haani tawde ko daɗɗande fii gollitirgol Al-Quraan on : { أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها }[24] e hara ɓeekan taskotaako oo Al-Quraana kaa hara noka hoore ɓerɗe ton Bogorooje .  { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر }[25] gomɗii men newinii Quraana on wonande on waajitotooɗo e hara nowoondi waajitotooɗo . { وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه }[26] nde’e (Quraana on) ko deftere men jippiniinde ko wondunde e Barki jokkeende .

   Ko’e hoore ɗun kala tawɗo ko yo o jangunde tun maa hara ko yo o hunjonde tun hara o taskaaki o gollitiraali haray o hayrii hayrande mawnunde ( Perdu) ,  ɓayra ko o golluɗo soɓɓudu wooturu ndun o acci non Coɓɓi ɗiɗi hittuɗi ɗin .

                                      

*     *     *

 

 29- Wiƴƴitanɗe seluɗe :

       Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema hino ton Juuɗe wonɗe etaade fii pottingol Julɓe ɓen e taskagol ka nder Aayyeje Quraana e gollitirgolɗe , wano ka jamanuuji ɗin ɗiɗi Umawiyankooɓe ɓen e Abbaasiyankooɓe ɓen ɗen Juuɗe maɓɓe waɗi Yimɓe ɓen no ukkoo e pooɗondiral fii wonugol Quraana on ko neeɓuɗo kaa ko sincaaɗo [27] , (marɗo ka fuɗɗi , woni koko tagaa) Yimɓe ɓen ko ɗon senditii Feddeeji ɗiɗi Fedde kala no tawti kongol goo , ƴiiƴe buy hibbaa , battane ɗun , harale sifa de’e wiƴƴitande ɗoo nde iwraali e Faamu selluɗo haa ka addata on jippiro ɗon fow , sitawii ko faandaa e yewtere Alla nden ko kalfe mayre on e kaydiiji mayre on haray konde sincaande (marnde ka fuɗɗi) , sitawiinon ko faandaa hara ko Gandal Alla toowuɗo on haray Quraana ko neeɓuɗo momaraa ka fuɗɗi wano Jaati makko kin , siwanaa tun ɓen Lamɓe bomɓe tooñooɓe e ɓen lontiiɓe tooñooɓe ɓe hippi Julɓe ɓen duuɓi juutuɗi fii ɗunɗoo , hande kadi nii hino ton Juuɗe wonɗe etaade e kala ɗate ɗen fii pottingol Julɓe ɓen e taskagol Aayeeje Al-Quraana on e gollitirgolmo .

                     

                                           *     *     *

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next