ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

*     *     *

25- Al-Quraana on ko’o ɓurɗo mawnude e kaawaseeji ko Annabiijo Muhammadu on صلى الله عليه وآله وسلم :

     Enen hiɗen fiɓi (hoolii) wondema Al-Quraana on ko’o ɓurɗo hittude e ɗin kaawaseeji Annabiijo Muhammadu on صلى الله عليه وآله وسلم , wanaa telemma banŋe laaɓugol ( ɗengal ) e waawude yewtere e ɓanginde haa labee e timmude maa naaji mun tun , ko tawde hinde wondi e kaawaseeji goo e nder nokkeeli buy , fiirooji mun arii ka Defte ( yewtuɗe ) fii findeeji hoolagol ( Alla ) ngol e yewtuɗe fii mun .

     Ko ɗun waɗi enen hiɗen fiɓi ( hoolii ) wondema hay’e gooto waawataa addugol wano Al-Quraana on maaɗun Cortewol gootol wano makko , Al-Quraana on ɗaɓɓirii e nder nokkeeli buy kala tawɗo no sikki tiinde yo’o dartode , kono hay’e gooto waawaali waɗungol nden kambande ɗon : { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا }[13] yeetoɓe yo Nelaaɗo si yimɓe e jin’na fow mooɓo ndirii fii yoɓe addu wano Al-Quraana on ɓe addataa wano mayre , haysi tawii hara yoga maɓɓe e yoga wallindiray e kene pettan .

     {وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين }[14] sitawii hiɗon woni e sikkitaare fii kooko men jippini e hoore Jiyaaɗo amen on ( muhammadu ) addee Jortewol ( gootol ) wano Al-Quraana on , noddon Seedantooɓe on ɓen hara wanaa Allaahu on , sitawii hara ko’e Goonga wonɗon . 

   Hiɗen fiɓi wondema Al-Quraana on hiɗɗataa fii yawtugol Jamaanu on , kaawa seeji makko on  koko feeñata mangural makko ngal hino ɓanga moƴƴa moƴƴa .

    arii’e yewtere fillaande e Imaamu Saadigi (A.s.M) wondema o’maakii : ( Allaahu toowuɗo jon moƴƴere den o’waɗaalimo (Al-Quraana on) fii Jmaanu hertiiɗo maa fii Yimɓe goo tun , Al-Quraan on ko fii kala Jamaanu keso e fii kala Yimɓɓe fewndiiɓe haañande darngal )[15] .

                                   

*     *     *

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next