DENTAL AALUL BAYT (A S) ADUNA YANKEWAL FII FAAMUUJId)- Rasaa’il Amaliyya: hino yewta fii udditanɗe marji’uuɓe me’en tedduɓe ɓen.

16- Weeɓitannde fotooji:

ndee tummbere ɗoo hino wonndi:

a)- defte Alghur’aana tedduɗo on: Alghur’aanaaje labaaɗe hino waɗaa.

b)- Nokkeeli laɓɓinaa ɗi: Fotooji belebon nelaaɗo Allaahu on (s a w) e ɓeynguure suudu maɓɓe ndun.

c)- Marji’aaɓe e joomiraaɓe gannde: ko fotooji joomiraaɓe gannde me’en ɓen hanki e hannde.

d)- Piiji buy: Waɗugol fotooji ɗuuɗuɗi e nder tagu ngun..

Waɗugol golleeji ɗuuɗuɗi yowituuɗi e fii internet on, yewten ɗoo ko ɓuri himmude e majji kon:

1- waɗanngol Hawza on internet, waɗa ɓe birooji e cuuɗi defte, e cuuɗi pinal e ɗaɓɓitirɗi ganndal yankooji .. wano:

a)- Waɗugol hello e nokkeeli ka internet (web).back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next