DENTAL AALUL BAYT (A S) ADUNA YANKEWAL FII FAAMUUJIg)- Beyti: Waɗugol beyti beytooɓe waawuɓe.

13- Nokkeeli sii’aaɓe ɓen:

Ɗii nokkeeli ɗoo hino yewta fii nokkeeli ka sii’aaɓe ɓen woni ton ka nder internet, hino e nder ndee tummbere ɗoo tigi : Joomiraaɓe gannde, juulirɗe, Husayniyaaji, ɗeri e ɓataakeeji, duɗe e dente, khabaruuji iwayɗi ka radiyooji e ka televisiyon..

14- winndere sii’a nden:

ndee ɗoo tummbure hino yewta hunnannde timmu nde ka sii’aaɓe ɓen woni e nder aduna on, wano tawiri tummbere nden hino yewta fii alhaaliiji yiituɓe goonga ɓen e nder leydi kala, hino e nder nden hunannde kadi faamuuji huɓi ndiiɗi fii leydi kala ka banŋe diina.

15- Marji’aaɓe e joomiraaɓe gannde:

ndee tummbere ɗoo hino yewta fii:

a) – firo ngurndan: ko firo yewtay ngo fii suutannde ngurndan seeɗa e ɓen joomiraaɓe gannde fewndii ɓe.

b)- Feƴƴuɓe ɓen: ko firo fii suutannde ngurndan seeɗa e joomiraaɓe gannde ɓen ɓaawo ɗoo.

c)-  fii marji’iyya on ka sii’aaɓe ɓen:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next