DENTAL AALUL BAYT (A S) ADUNA YANKEWAL FII FAAMUUJI 11- Tummbodire lislaamu yankeeje:

Ndee tummbere ɗoo hino yewta fii wurnitugol ñalaaɗe ɗe Nelaaɗo Allaahu on (s a w) e ɓeynguure maɓɓe dañaa e mu’un nden e ñalaaɗe ɗe ɓe feƴƴini e mu’un ɗen.

12- Suudu kaseetiiji:

Hino yewtaa e nder ndee ɗoo tummbere:

a)- Alghur’aana tedduɗo on: waɗugol janngooɓe Alghur’aana tedduɗo tawa ko ŋeluɓe e janngugol ngol lolluɓe.

b)- Bayaanaaji: Waajuuji karamokooɓe lolluɓe ka waajagol.

c)- Tummbondire fii Aasuraa.

d) – Juuragol ngol:

e) – Du’aaji: Waɗugol du’aaji ɓuruɗi himmude e juuɗe janngooɓe waawuɓe.

f)- Noddinaa ndu ndun: Ko noddinaaɗi noddinoo ɓe waawuɓe waɗaa.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next