DENTAL AALUL BAYT (A S) ADUNA YANKEWAL FII FAAMUUJI4- Yiituɓe goonga:

Ndee tummbere ɗoo hino yewti e nder hunannde fensitaa nde ɓen naatuɓe kesun ka laawol Ahlul bayti, ka banŋe ngurndan maɓɓe e ka jannde maɓɓe e ghissa fii yiitgol maɓɓe goonga kan e ko honɗun addi haaɓe naati ka laawol.

6-   Dente

Ndee ɗoo tummbere hino yewti fii:

a)- ɓeynguure: yewtereeji fii ɓenyguure e ka nder diina lislaamu.

b)- Sonnaaɓe ɓen: waajuuji diina yankeeji e cellal yankooji fii maɓɓe.

c) -sukaaɓe ɓen: ko waajuudi diina yankeeji e cellal yankooji e ɗeltal ɓanndu yankeeji yewtay ɗi fii suka julɗo.

d)- Fayɓe ɓen.

Fii maɓɓe hino yewtaa e nder ɗee geɓe wonuɗe arude ɗoo:

1-   Waajuuji yewtuɗi fii: neediiji ɗi paykun haanaa ne’ireede e ko honɗun o haanaa waɗaneede.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next