DENTAL AALUL BAYT (A S) ADUNA YANKEWAL FII FAAMUUJINdaɗɗudi:

Ka tawegol fii feŋufol yanña batteeji ganndal e faamuuji diina lislaamu dariika e diininorgol e wonugol senngo ley ɓeynguure suundu nelaaɗo Allaahu on, e faaminngol yimɓe ɓen diina kan no nanondiriri e jamaanu ngun hannde taway ngu hino seedii yaarugol yeeso, ko fii ɗun waɗi si nga’al dental ɗoo immii sincugol ɗee golle mawɗe ɗoo fii yo aduna on fow nafitor.

Ko ñannde annditugol fii khadiir on hitaande 1418 fergu e 1998 ɗee golle ɗoo sincaa e juuɗe biroo Aayatullaah Al Uzmaa Asseyyid Alii Husaynii Sistaanii, e nafakka Hujjatul isalaam wal Muslimiin Seyyid Jawwaad Saharistaanii.

Ngal dental immii waɗi ɗee golle wonuɗe e arude ɗoo:

1-   waɗugol nokkuure mawnde ka internet fii sii’aaɓe ɓen. Nokkuure nden ko e nder ɗenɗe sappo wonaa e saakeede:

ko ɗenngal: Aarabu, Faarisii, anglee, faransi, Alman, Riisi, inndoneesii, Taylannde, pular, ordoo.

Nokkuure nden hino saataa ɓeydaneede ɗenɗe go’o si tawii Allaahu on jeɓii.

1- Alghur’aana tedduɗo on.

Ko woni ton ko:

1-   ƴe’e Alghur’aana on: ko ƴi’e Alghur’aana on e rewro makko on waɗaa.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next