Hunordejaɓugol feere makko nden tuma o addi feere.. Ne’eewo ka diina lislaamu hino yeƴƴintina en e ɗii firooji ɗoo.. e nder Ghissa Annabi Ibraahiima on mo Allaahu on yamirnoo yo hirsu geɗal makko on wonnde kala yamiroore Allaahu nden waylataake kono annabi Ibraahiima diisondirno e geɗal makko on ɗun ko konngol Allaahu seniiɗo on ka nder teftere makko teddu nde: (Yaa Bunayya innii araa fil manaami annii azbahuka, fanzur maazaa taraa) (ko an yo geɗal an ! Mi yi’ii e koyɗol miɗo hirse, ndaaru ko honɗun woni feere ma’a e ɗun) Suuratu Saafaati aaya 102.

Ko wano non kadi neene Faatimatu Zahraa (s a) hari himo rerɗunoo yo geɗal ɓe makko ɓen nanu du’aaji makko ɗi o du’antonoo ɓe ka nder julde jemma wonndude e yiɗugol suuɗugol du’aaji ɗin, sabu on hino laaɓi pos ɓaawo hari himo hittini fii maɓɓe fota ɓernde makko fow hari ko’e maɓɓe yowii, nden huunde addu nde yoɓe ŋalɗu ko honɗun woni sabu o du’aade o sakkitora ɓe ka du’anagol gomɗimɓe ɓen ka nder darnde witiri, on tuma o jaabii ɓe : (ko kawtal ngal adortee si on tigi hikka ɗon suudu ndun).

Hino jeyaa e kaawee nde tawe ten baabiraaɓe go’o ɓe himmirtaa woodeede paykoy koy, si tawii ɓe heɓii koɗo ɓe yejjitay ɓe, ɓe jonnataa ɓe ñaametee ɓe newnantaake yewtugol..

 

3- yo taw paykun kun wonaa keeranaa kun:

ko bee paykun heɓa ndimu ka nder tayre ngurndan makko aranere, ko bee o heɓa nokkuure nanondir nde e makko ka o fija o memminoo e arndindirgol piihoy koy o fijirta koy hara njanɗuɓe ɓen tawaaka.. ko bee paykun kun heɓa ndimu e nder memminanɗe makko ɗen hara o hulɓinaaka.. hara goɗɗo bonnitanaali mo piihoy makko koy o rewndiri koy tuma o rewnindiri koy.. nde’o heɓata ndimu e wattagol kala conci ɗi’o faalaa, o suɓanoo hoore makko nooneeji majji on.. ɓaawo non e nder ndee tayre ɗoo ko bee tawa suudu ndun kadi hino wertiraa no nanondirirta e alhaali makko on ko wano non kadi hino waɗɗii yumma makko e baaba en makko siforgol muñal fii yoɓe heɓu battaneeji moƴƴi e makko.

Nawlugol paykun kun e ko honno ɗun ñawndirtee:

Ɗuuɗugol fayɓe ɓen wonaa sabu haɓugol hakkunde maɓɓe wano tawiri ko heewi e neeniraaɓe ɓen ko ɗun sikkata, ko woni gooto e sabu nawlugol ngol ko haɓugol ɓeynguure nden, nawliigu ko nawnaare naatay nde ka nder cuuɗi me’en hara wonaa e sago me’en nde ɓoora en fowtaare, ko fii ɗun waɗi si tawii hino haanaa wattaneede e cellal wonkii paykun kun e nder duuɓi makko jeeɗiɗi arani ɗin ɓuri ko fii ɓanndu makko ndun waɗantee yila kon, nawliigu ko jeyaa ɗun e nawnaaje hulɓinii ɗe heɓay ɗe paykun e nder ngurndan makko aranan ɗan idii goɗɗe go’o wano fenaade maa wujjugol e anngal hoolagol hoore mu’un, nawliigu ɓooray doole paykun kun...

Neene e baaba hino waawi faamude nawnaare nden si tawii nde heɓii paykun kun.. wano tawiri jaangegol ko dalil fii faamugol nawnaare reme ka nder ɓanndu, ko wano non kadi nawlii gu hino mari seedeeji ɗi seeditorto ɗen e nder yewtere wonu nde arude nden tuma yewte ten fii nawliiku paykun.

Haɓugol fayɓe ɓen hino jeyaa e ko ɓuri feeñude e maandeeji nawnaare nawliigu.. ko wano non kadi wullugol paykun fii piiji ɓuruɗi jaasude, tuma goo no finndinir ɗen mo e ɗoyngol o wullay fota, maa si tawii en waɗanaali mo ko’o faalaa kon no yaawiri maa si’o yanii ka leydi, si tawii non ko fijirgol piiji ɗin ka nder suudu ɗun ɗon kadi ko maande nawliigu kadi sunnay nde ɓernde makko nden tentinii tuma boobo go’o jibinaa ka nder ɓeynguure .. si tawii non ko woɗɗitagol yimɓe ɓen ɗun ko huunde ɓuru nde bonude nde nawnaare nden hewtata e mu’un hara e on saa’i ɗon yumma makko e baaba en makko hino sikka wonnde o fijay o faalaaka woni ukkondirde e ɗimmooɓe makko ɓen..back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next