HunordeAl-Quraana on e isrku on :

     Al-Quraana on hino ɓangini laabi 166 , fasonji sirku on fow e kongongol sirku on no gollitiraa non fow (شرك شريك شركاء مشركون يشركون و) ( kafuɗo , kafinduɓe , kafindinɓe - sirkuɓe- hiɓe kafindina - hiɓe sirka- e…) . ɗun non ko faamu giñaaɗo e majjere e bakkaatu jaɗo mo yaafetaake. (( إن الله لايغفر أن يشرك به دون ذلك لمن يشاء)) suuratu annsaa’i/ Aaya/48 e 116 . Al-Quraana on hino yewtiri nii kadi fii sirku on : sirkangol Alla , feeidangol ɗun ko bakkaatu mawɗo ( suuratu –annaa’i/ Aaya/48 . sirku , ɗunko majjere e woɗɗitagol ( goonga on ) suuratul-hajji/ Aaya/12 . sirku ɗunko haɗayɗun neɗɗo on naatungol Aljanna . ( suuratul-maa’idati/Aaya/72 ). sirku ɗun hino wa’i wano iwgol ka kammu yana ka leydi . ( suuratul-hajji /Aaya/31) .

Al-Quraana on , hino andi wondema kanko Allaahu on ko’mo maraa sifa e nando , ko’o ɓurɗo ko’o toowuɗo , waawotaako ka,o heɓa ɗinmo kafidaaɗo . kongol : ((سبحانه وتعالى عمايشركون)) , kofii laaɓungol mawnungol  joomiraawo on holli ,  hiɗen yi’a ɗun e nder aAaayeje buy ka Al-Quraana : ( suuratu-Aaraafi /Aaya/90 . suuratu-Attawbati/Aaya/31 . suuratu-yuunus / Aaya/18 . suuratul-Nahli/Aaya/1 e 3 , suuratul-Muuminuuna/ Aaya /92 . suuratu-Annamli /Aaya/63 . suuratul-Gasasi /Aaya /68 , suuratu-Arruumi /Aaya/40 , e… Aayeeje goo ) .

     haɗungol fii wata sirku waɗe , ɗun ko noddaango Alla e diina kan e noddaango Annabaaɓe ɓen , fewdo woniwoo hiɓe hulɓina yimɓe ɓen fii nden ooñande , e fii wataɓe tuunu . hino tawaa e ɗun :

Noddaango Allaahu on , ko’o yewti Annabi ibraahiima   (suuratul-Hajji /26 ) . noddaango ko Allaahu on noddi o’yewti neɗɗo on (suuratul-ankabuuti /8 , suuratu- lugmaana /15 , suuratu-Annisaa’i/36 , suuratul-anaami/151, suuratul-Aaraafi/33 ) . noddaango ko Annabi Lugmaana noddi geɗal makko on ( suuratu-Lugmaana /13) . noddaango ko Nelaaɗo noddi yewti Yahuudi yankooɓe e Annasaarankooɓe (suuratu Aali imraana/64).  Sirku , ko ayyibe e barme ñaamayɗo kowoni takko makko on fow , kowaɗata faljere e nder golleɗen , wano Al-Quraana on wi’iri non ((koko liɓata golle)) e mayde , golleɗen fow hino majja wona e ko faljaa . Al-Quraana on oo hagiiga ɗoo himo ɓanginana Nulaaɗo on himo kambana ɓen sirkooɓe ( suuratul-anaami/Aaya/88 , e suuratu-Ajjumari/65 ) , ((لئن أشركت ليحبطن عملك )) . wondema si’asirkii golle maaɗen fow bonay .

    Al-Quraana on , hino andi wondema sirkuɓe ɓen koɓe yimɓe yiite e lette : ( suuratu-Attawbati /6 , e suuratul-ahjaabi/73 ). Al-Quraana on himo konti sirkuɓen ɓen ko yimɓe tuunuɓe soɓuɓe (suuratu-attawbati/28).

Al-Quraana on hino andi wondema sirkuɓe ɓen koɓe ayɓe gomɗinɓe ɓen : (suuratul-bagarati/185 , e suuratul-maa’idati/82 ) . Quraana on himo tentini fii pottangol woɗɗitoo ɓen sirkuɓe ( suuratu-attawbati/1 e 3) . ko kanko Allaahu on giñi sirku e sirkuɓe ɓen kon Quraana on hino ɓangini fiimun : ( suuratul-anaami/19 e 78 , suuratu-huudi/54 ).

  Fii fottungol e ɓen sirkuɓe , wano woniri ka Aayeeje Quraana on , hino ɓurdi komee jokee sartiijiɗin e jamanuuji sertuɗi sabuna saa’iiji gaño mon on Quraana on hino sendidiri .

E nder saa’igoo Quraana on hino noddaɓe ( sirkuɓe ɓen ) e tawhiidi on -wootinɗingol Alla- .

E saa’igoo, hiɓe suuɗoo fii wataɓe nanu hito Aayeeje Alla ɗen . e saa’igoo kadi hiɓe waajee hulɓenee . e saa’igoo hiɓe nuuroo woɗɗitoo . (saloo) koɓe wonaa waajeede kon. E nder saa’igoo , wanaa woɗɗitagol giña yawtana sirkuɓe ɓen . e nder saa’igoo ko haɓungol ɓen sirkuɓe : (suuratu-attawbati/Aaya/5).

Hawre duumiinde hakkunde wootinɗinɓe ɓen e sirkuɓe ɓen

     Ko luutondiral woni hakkunde wootinɗingongol e sirku on , wanaa telemma ka on faamu wonɗo ka hakkille , e yi’ande on neɗɗo wootinɗinɗo e nden yi’ande on sirkuɗo tun woni , koka hakkunde jamaa on e humondiral yimɓe ɓen hino taña , wootinɗingol , hino waɗana ɓen wootinɗinɓe ngurndan e yaasi feereejo , mo’alaa ka nder aduna ɓen sirkuɓe , eɓɓindirngol giimaaji ka (tawhiidi on ) wootinɗingongol e sirku on mahii ɗon hino ɓurndi . konon woniri hakkunde ɓen ɗiɗo dartondiral e hawre waɗay hakkunde maɓe . hooreejo on ka fii ardangol tawhiidi on , ko Annabi ibraahiima , nde’o muncunoo Sanamuuji ɓen sirkuɓe , kamɓe kadi sirkuɓe ɓen ɓe’ƴetti Annabi ibraahiima ɓe bugiimo e nder yiite , Annabi Muusaa hino danda yimɓe Banii Israa’iila en laamu ɓen sirkooɓe yimɓe Firawna en . firawna e yimɓe mun kadi hiɓe jokkita Annabi muusaa e yimɓe mun . konon kadi fewdo jamaanu Nelaaɗo meeɗen on hawre hakkunde tawhiidi on e sirku on e nder no’kkeeli buy fuɗɗino , ɓayra fewdu Makka on yawtii , jihaadi ndin wani Madiina , nden hawre ɗon jokkondiri hay ɓaawo nde Nulaaɗo on faatii .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next