Hunorde4-(Sirku on ka fii dewal ): wano rewungol pecce leɗɗe e kaaƴe (lesaaɗe e ko wanaa lesaaɗe) e janɗe waɗaaɗe sanamu e Kulle e Naage ngen e… 

     Ko wano non kadi tawhiidi on hino mari ka yaltitata e ka yi’etee , ka (ɓernde) , ka (ɗengal) , e ka (golle), sirku on kadi ko wano non jogori ɗin tati : Sirkungol ka nder yi’ende maɓe aduna on , Sirkungol ka yewtere ɗengal , e Sirkungol ka nder golle .

    Haray hino waawaa wi’eedne : sirku on kopecce tati : Sirkungongol ka nder finde ootidi .

Sirkungongol ka nder dewal .

Sirkungongol ka fii ɗoftagol .

Hinoɗoo kadi sendoore goo e sirku on , koɗun woni : sirku suuɗiiɗo e yaltituɗo .

(Sirku yaltituɗo on ) ko on’woni sirku feeñuɗo andaaɗo on , himo yaltita e nder miijooji –e hagginllaaji- e golle ɓen sirkuɓe , jugitiiɓe wondema sincegol fuɗɗee oo’aduna ko immornde e Sanamuuji maɓe ɗin , ɓayra hiɓe rewaɗi ko’hiɓe hoolii wondema maleede maɓe e malkiseende maɓe fow ko’e ɗin Sanamuuji maɓe ɗi’maraa wonkii ɗon woni .

    Ammaa (Sirku suuɗiiɗo on ) , ko on woni nde neɗɗo on gollata golle hara ɗe wona e anniyi laaɓuɗo , hara wanaa fii kanko Allaahu on o’waɗiri , maaɗun hara neɗɗo hooliiɗo gollitiri wondema wanaa kanko Alla woniko jogii doole oo’aduna e waɗoowo patte e makko . (yiigo) ɗun ko noo’nee e sirku suuɗiiɗo o’waɗetee . Imaamu sadiigi (A.S.M) hiɓe maaki :

   (ان الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء) , sirku on hino suuɗii ɓuri ko Dendilawil memminotoo e hoore fetere ɓaleere e nder jemma niɓɓituɗo . ko ɗun woni yiigongon , naafigaaku ngun kadi wonde haray hino suuɗii wanonii , haa’ka tawata neɗɗo on tigi wattantaa haggille o’waɗii golle yiigo , hara himo hoolii wondema o’waɗii laaɓal e mun . oo’cernoojo wi’eteeɗo Naraagii himo wi’a :

(sirku on ko ɗun woni waɗungol wondema hino woodi pattinoowo e nder oo’aduna , ko’hinaa kanko Alla , si’tawii nden huude ko hinaa ( Alla) rewaama haray ko (sirku ka nder dewal ) , ko ɗun woni sirku feeñuɗo yaltiti on , si’tawii hara ko aaden jogotiiɗo wondema hino woodi ko battinta e oo’aduna ɗoo ko’hinaa Alla , kanko (Neɗɗo on) o’ɗoftike nden huude , hara wanaa kanko Allaahu on yamiri , ɗun ko ( sirku ka nder ɗoftaare) , ko’sirku suuɗiiɗo wi’etee .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next