Hunorde     e telemma oo’taguɗo Aduna on , ko honno haanuɗen yiirunde ? e ko honɗun e sifaaji woni ko’o haani siforaade o’andee ? e telemma oo ko honɗun woni ko haanuɗen waɗunde Sari’aaji makkoɗin e ko honno ɗi’warretee ?

   ɗiiɗoo piiji fwo , si’ƴettii mbaadi sellundi ndin haray wonii (Tawhiidi) , si’tawiinon hewtinaaka ka haaniɗon maahara wattitaama jillindiraama e meere on e bid’aajiɗin e piiji harmuɗiɗin , haray koka telemma sirku on oo’tigi woni arunde , kañumma e pecce mun ɗen fow , hiɗen sappoo seeɗa e majje ɗoo .

Ko honɗun woni tawhiidi (wootinɗingol ) ?

      Tawhiidi e telemma ka ɗengal (Aarabu on) ko (waɗii gooto pett) , ko ɗunwoni o’waɗii (Allaahu on ) gooto peet o’jogike Alla gooto tun .

     E telemma ka finde , ko ɗun woni kanko Allaahu on ko’o gooto ko kanko woni taguɗo on , ko kanko woni ne’uɗo on e jeyɗo oo’aduna fow , kadi haray ko kanko tun haani rewengol , ko kanko tun kadi haani ka waɗana neɗɗanke on sari’a , ko yamiroore makko tun woni ko haani ɗoftagol , ko kanko woni jeyɗo oo’aduna tigi tigi , ko kanko tun kadi woni ko ñaawata laamoo oo’aduna , ko ɗun waɗi ko kanko tun woni ko ɗaɓirtee ballal e faabo , ko kanko tun woni ko ɗaɓirtee peewal , ko kanko tun woni ko haani yettunde e…

    E kala toɓɓere jantaade ɗoo hino ton Aayeeje Al-Quraana ka ari yewti fii mun .

     (( لااله الا الله)) ɗunko maade tawhiidi on . hiɗen janga ka nder Al-Quraana : Allaajo mooɗon on ko’o gooto pett : ((الهكم اله واحد)) suuratul-bagarati/Aaya/163 . hino ton kadi, wata’a nondindu Allaahu on e Allaaru gooɗe –woni Sanamu- : ((لاتدع مع الله الها آخر)) suuratul-gasasi/Aaya/88. Kohinaa kanko Allhu on Allaajo gooɗe ala : ((الله لااله الاهو)) suuratu aali’imraana/Aaya/2 . laamangol Kammuuliɗin e Leydi ndin ko kanko Allaahu on tun woodani : ((ولله ملك السماوات والأرض)) suuratul-fathi/Aaya/14 .

     Enee hara hino woodi taguɗogoo ko hinaa kanko Allaahu on ? : ((هل من خالق غير الله)) suuratu faatiri /Aaya/3. Ko kanko Allaahu on woni jeyɗo kala huunde : ((هو رب كل شئ)) suuratul-anaami/Aaya/164 . laamangol kala huunde ko’e juuɗe makko woni : ((بيده ملكوت كل شئ)) suutau yaasin /Aaya/83 . wata’on erwu ko hinaa kanko Allaahu on : ((لاتعبدوا الا الله)) suuratu fussilat/Aaya/14 . laamu ko fii makko kanko tun Alla : ((ان الحكم الا لله)) suuratu yuusufu / Aaya/40 .  jooma amen ko’an woni komen rewata ko an woni komen ɗaɓirta ballal : ((اياك نعبد واياك نستعين)) suuratl-faatihati/Aaya/4 .

   Ko mintun (Alla) woni ko haanuɗon hulunde : ((فإياي فارهبون)) suuratul-ankabuuti/Aaya/56 .

Ko mintun woni ko haanuɗon hulunde rentoo : ((وإياي فاتقون)) suuratul-aaraafi/Aaya/54 .

gomɗinɓe ɓen ɓe’hulata goɗɗongoo si’wanaa kanko Alla: ((لايخشون أحدا إلا الله)) suuratul-Ahjaabi/Aaya/39 . e… Aayeeje teemeɗe wauɗenii , hiɗe ɓangina cenɗe goo e tawhiidi on . neɗɗo wootinɗinɗo on ko’on woni mo’ɓernde mun yowaaki si’wanaa e Alla , hara kulol makko e tamau makko fow ko kanko Alla , hara ko yamiroore makko nden hino muranimo kala sari’agooɗe , hara o’mawninaymo o’rewamo o’yettamo (o’weltanoomo) , hara himo andi ka goondan ɗoo ( ka Adunaɗoo) ,o’anda ko kanko tun Alla woni battinoowo , ɗi’i piiji feeñuɗi ka Adunaɗoo ko maade golle makko kanko Alla , o’anda kadi fondo makko kanko Alla on hino ɓuri toowunde fondoojiɗin fow , e waawunde kippungol ko’o tagikon , ko non woniri kadi himo haani andunde wondema ngurdan makko ɗan e mayde makko nden e peewal makko ngal e neema ko’o joogiikon ɗunfow koka Alla iwri .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next