Hunorde    Telemma ka toɓere aranere nden , hino e nder Aayeeje Al-Quraana on ko heewi , ka kanko Allaahu on yewtata Nulaaɗo makko on o’yamiramo : wata’a jokku Naafigiiɓe ɓen , wata’a heɗo koɓe yewtata , ɓerɗe maɓe ɗen holnaaki , e piiji waɗayɗi ɗin wata’a ɗaɓirɓe ballal , wata’a ñettidu e maɓe Ahadi , wata’a holluɓe -andinɓe- gundooji maaɗa : {فلا تتخذوا منهم أولياء- ولاتتخذوا منهم وليا ولانصيرا- ولاتطع الكافرين والمنافقين }, suuratul-Ahjaabi/Aaya/1 e 48 , suuratu-Annisa’i/Aaya/89 e … wondema wata’on jogito naafigiiɓe ɓen weldindeteeɓe … wata’on jogo hay’e gooto e maɓe giɗo e walloowo on … ko anyyo (Nulaaɗo) wata’a ɗofto ɓen heeferɓe e ɓen naafigiiɓe … e hinoɗoo ko hawniikon haɗegol Nulaaɗon fii wata’o ɗofto (heeferɓe ɓen e naafigiiɓe ɓen ) hino hikkindiraa ɓattindiraa nokkungootu , e fii kadi dartagolɓe ngol koɓe ɗiɗoonon jantindaa fii mun .

     Telemma e toɓere ɗinmere nden , ko fii waɗungol Jihaadi e daratagol heeferɓe ɓen e naafigiiɓe ɓen , hollaɓe ñaande , -hara ɗaatanaaliɓe - . oo’aaya hikkuɗo ɗoo himo ari ka nder Al-Quraana laabi ɗiɗi : { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير} , suuratu-Attawbati /Aaya/73 e suuratu-Attahriimi/Aaya/9 . wondema ko anyyo Nulaaɗo tinno haɓaa heeferɓen ɓen e naafigiiɓe ɓen ñaaɗanaaɓe - ñanganaaɓe- sabuna wattinirnde maɓen nden koka yiite jahannama , embale bonii wattinirgol ɗon .

   ɗin sifaaji jantaaɗi e golle ɓen naafigiiɓe , wanaa fii ɓen naafigiiɓe wonnooɓe fewdo ka fuɗɗoonde Lislaamu on tun , ɓe’e naafigiiɓe hande ko ngol ciifol e bonki ɓen adinooɓe  kamɓe kadi woni koɓe jogii , e kala (mbaadi) e waawata (suuɗoreende ) kon haray hiɓe wondi e mun , naafigiiɓe handeɓen hino ɓuri hulɓinaande ɓen heeferɓe ɓanginɓe e kene ngayngu maɓe ngun .   golle e taariika naafigiiɓe ɓen ɓaawo revolision islamic iran on koko ɓuri ɓangunde , koɓe golle e (sakkangol) kon haahande hino woodaa . dartangol janfaaji naafigiiɓe ɓen e bannande maɓe nden hara yaafaakiɓe , on sari’a mo Allaahu on yamirnoo Nulaaɗo on wanaa fii on jamaanu tun wonnoo , ko ciifol ko’o waɗani jamaa julɓe ɓen fii noɓe waawa dartornde ɓen ayɓe ɓe wontata giɗo .

     kala naafigiijo e aduna on hino mari noonee e naafigaaku e ƴoyre mun e teknik mun feere , kono ɗun ko hollata tigi tigi ko kulonreedu , e ronkunde fenñingol ekene pettan miijo maɓe ngon . si’tawii hiɓe sikka wondema ko kanko Allaahu on e Nulaaɗo makko on e julɓe ɓen ɓe woni janfaade , haray yoɓe andu ɗun ko faljere non , sabuna ko hoore maɓe ɓe woni janfaade .

    Naafigaaku , ko seedee lo’ere wonkii e kulol reedu . Sayyidinaa Aliyya hiɓe maaki :

   (نفاق المرء من ذل يجده في نفسه) , naafigaaku neɗɗo ko sabu jaasere ko’o heɓata e nder wonkii makko kin .

Ee’yewtere oo neɗɗo jooma faamu Sayyidinaa Alii ka’o maaki ɗon : jooma on (Alla) ɓernde anden e wonkii ankin e golle anɗen e ɗengal angal , mitorikema woɗɗinti’nanan ɗi’i piiji ( naafigaaku) , laɓinanaamiɗi reenaaɗi e kala naafigaaku … sifa’oo neɗɗo ɗoo ɓernde makko nden e ɗengal makko ngal ko ngootun .

 

(4) tawhiidi on e sirku on ( wootinɗingongol e sirku on ) : Humondiral ko woni hakkunde wootinɗingongol e sirku on

   tawhiidi on e sirku on (wootinɗingongol e sirku on ) , nokkuure ka tawat piiji fii finde nden e dewangal hino hawti , ko ɗon kadi woni ko ɗaɓitetee fii mun . ɗi’ɗiɗiinon koka finde neɗɗanke on woni koɗi yiltitotoo, ɗi’ɗiɗiinon koka dewal neɗɗo on ngangal’o rewata on reweteeɗo makko woni ko humondiri , gooto kala e mun hino danbitii e Allaahu on , kono ko gooto e’majji woni ko selli kon gootogoo e’majji ko meere e faljere . ella mun on ko sabuuji buy , ko humondiri e geɓe e piiji hewtitotooɗi ɗin piiji ɗon ɗiɗi , ɓayra tawhiidi on tigi (wootinɗingol Alla on) e sirku on , ko faamuuji ɗiɗi sertuɗi e pehe ɗiɗi ɗe’yaada .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next