Hunorde
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

12- ko jongiiɓe piiji ɗiɗi ka finde e ka haala fow.( suuratul –fathi /Aaya/11) .

13- fodungol penaale wi’a hiway yimɓe ɓen … (suuratul –hasri /Aaya /11 e12 ) .

14- hiɓe holla ka kene wondema koɓe huunde wootere , hara ka nder hino heewi tew  luutondiral . (suuratul – hasri Aaya/14 ).  e … maandeeji gooɗe hino e nder Aayeeje goo woni .

Hino wi’ee kadi wondema ( janfotooɗo ko hulɗo) naafigiiɓe ɓen ɓayra koɓe yimɓe ɗi’i piiji ɗoo fow , janfangol koɓe mantorayɓe ɗun , fewdowoniwoo fii wataɓe wirto e janfaaji maɓe ɗin e penaale maɓe ɗen  hiɓe wakkilaande e cenɗe ɗen fow fii wata ɗen geese ɗeɓe monƴinta fuutoɓe . ko’e telemma ɗunɗon waɗi siɓe e’too fewdowoniwoo tooñungol luttuɓe ɓen fii ndin jawdi heɓiidi ka jihaadi , kono si’tawii ko goɗɗogoo yalti saakiti ɗin gundooji koɓe suuɗi ɓe salii wallirnde jawle maɓe ɗen fii ka jihaadi , ɗun mettaɓe i’la ka hoore haaka teppe , ɓayara koɓe jogiikon fow hari koko suuɗaa , yeeso maɓengon tigi tigi wanaa andaago ko suuɗiigo tun , si’tawii yimɓe ɓen heɓayno batte feeñuɗo e konko suuɗii e maɓe e janfaaji maɓe ɗin ɓe waawayno andundeɓe , harayno hadekadi ɓe maraa nokkuure e hakkunde jamaa on wanaa kadi ka nder ɓerɗe yimɓe ɓen e ka gite maɓe ɓe mari teddungal e nokkuure .

    Suuratu-Attawbati hino fenñini laabi buy fii janfaaji ɓen naafigiiɓe e konko ɓe e’ɓɓi fiimun fow , wndegoo himo wi’a ɗun (wirtegol) , tuma kala cortewolgooɗe jippii hara hiɓe huli wata taw hara higol wirtiɓe fenñni koɓe jokki kon . Al-Quraana tedduɗo on hino wi’a : {يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل استهزؤوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون } , suuratu-Attawbati /Aaya/64 . wondema naafigiiɓe ɓen hino huli wata Cortewol jippine fii maɓe hara ngol Cortewol hino yewata fii konko woni ka nder ɓerɗe maɓe ton , maaku yo (Nulaaɗo) waɗeetun jalnori mooɗo on , kanko Allaahu on ko’o yaltinoowo konko huluɗon fii mun wata yaltitu .

Ko honno fottirtee –hawrirtee- e ɓe’e naafigiiɓe :

     Si’tawii naafigiiɓe heɓike e hakkunde jamaa julɓe , haray koyoɓe waɗire wano tuuta e hartere , ɓayra koɓe tuundi , naafigaaku ko noone e nawnaare Wonkii , wano Quraana on holliri non : {… في قلوبهم مرض }, suuratul-Bagarati/Aaya/10 . wondema hino ka nder ɓerɗe maɓe nawnaare … hawrungol e maɓe ka aranun , ko hawrungol e nawnaare haanunde miƴintingol e ñawndeende , haray komee wakkilanee fii mun , haa hara cellal mayre yiitete , ɓe wona jokkondirɓe e jamaa on no’haaniri , kono si’tawii tamƴinaaka kade ndikka , hara nde wonay barme nawnaar raaɓayde jamaa luttuɗo on fow , haray koɓuri haanunde ko tañugol ngal tera barmungal boni ɗon , fii wata raaɓu ɓandu luttundu ndun , ndu wona hisundu .

    naafigiiɓe ɓen tuma ɓe hewtunoo e’saa’i mo ñawdotaako e mun ɓe wonanno jamaa julɓe ɓen Madiina ko hulɓinii , yimirooje Allaahu ɗen wonɗe yottineende  e Nulaaɗo on tawi komee feggondira e maɓe moƴƴa .

    ko ɗun waɗi si’sartiiji fii maɓe on ko piiji ɗiɗi :

     (Aranunɗun) : ko woɗɗitagol rentoo fii maɓe on waɗa hiwaago , jogoo kala kaɓe waawata naatirnde e nokkeeli himmuɗi ɗin fow .

     (ɗinmunɗun) : ko dartagolɓe moƴƴa yoɓa ɓe no’sattiri , hara ko tañugol ndaƴere maɓe nden , ɓayra ko hulɓinaniinde jamaa on .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next