Hunorde
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

1- hiɓe faalee lo’ingol hooreejo on ka diina , wano fenugol e hoore makko . suuratu-Attawbati/Aaya/61 .  2-saakitugol yañña gundooji fii ko yowondiri eKereɗen . suuratu-Annisaa’i/Aaya/83 .

3- warugol yimɓe hooreeɓe ɓen ka diina , jala ɓen yinɓe ƴettoduɓe e Alla Ahdi (fii yahugongol ka jihaadi) . suuratu-Attawbati/Aaya/79 .

4- labintinagol ka kene ɗon e waawunde naafigaaku kulon yaagal . (suuratul-Munaafiguuna/Aaya/4).

5- haɗugol (gomɗinɓe ɓen) heɓugol jawdi .( suuratu-Munaafiguuna/Aaya/7 ).

6- huulangol kambana ɓen yimɓe yiɗuɓe woɗɗitagol wona kaƴuntun . (suuratu-Munaafiguuna /Aaya/8) .

7- kollitirgol maadeeji diinakan fii bonnugol diinakan , wano ndarnugol juulirnde fii ka tanpina julɓe ɓen (suuratu-Attawbati/Aaya/107) . 

8- hiɓe yamira ko bonikon haɗa ko moƴƴikon .( suuratu- Attawbati /Aya/67) .

9- hiɓe ɗaɓɓa heɓugol geɓala ka jawle heɓiiɗe ka jihaadi ndin . (suuratu- Annisaa’i/Aaya/141) .

10- dinbagol mortoo ronka tabitunde e hoore ngoonga on. (Suuratu-Annisaa’i/Aaya/143) .

11- ɗaɓɓugol ko wowla adda ngantooji fii wataɓe tawe e yahuɓe ɓen ka jihaadi . (suuratul-Ahjaabi /Aaya /13) . back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next