Hunorde   Fii wataɓe ande e hakkunde jamaa’on koɓe ƴettooɓe conci jamaa on wattoo . conggu ngurdan maɓeɗan ñadewoo e ñande hiɓe ñaamunde ɗun . ka nder kene koɓe ( yimɓe sulhu) , wonduɓe e bullaari , ƴoƴuɓe , koɓe ñaamooɓe huɗo ndingiraa , hino ka sawdu maɓe ton Kaydiiji maɓe fii koɓe yehira e aduna on fow , kala Saare kaɓe hewti e galle hiɓe wa’a wano ɓenɗon haaɓe iwaɗon!! …

  Kono’non joddi ɓen naafigiiɓe , ko lette Allaahu ɗen , e sunnegol ka yiite jahannama , si’tawii hara wanaa jahannama on , haray ko tikkaneende yimɓe ɓen kadi añaɓe .

   Al-Quraana on himo sappi fii on battane ɗon e nder Aayeeje makko heewuɗe , hino tawaa e ɗun : ( suuratul-Bagarati /Aaya/10 , suuratul-Ahjaabi/Aaya/24 e 73 , suuratul-Fathi/Aaya/6 , suuratu-Attawbati/Aaya/68 e 73 , suuratu-Nnisaa’i/ Aaya/ 140 e 145 , suuratu-Attahriimi /Aaya/ 9 e… ) wondema ko lette Allaahu ɗen e yiite jahannama ngen woni koɓe fodaa .

 

Maadeeji Naafigiiɓe ɓen :  

    fuɗɗoonde naafigaaku ngun , ( ko Keeferaaku suuɗiingu ) . ka nder (Aaden) naafigiijo on , hino jogii sifaaji yaltitayɗi , ɓayara si’ko ka hakkunde jamaa o’ woni , haray ko’o gomɗinɗo ( julɗo) , ko’o waɗoowo hoore makko sifa julɓe ɓen fii wata’o ande . ko tanpuɗo ɓayra ko jogiiɗo ɗenɗe ɗiɗi e geese ɗiɗi , ( woondegol ) makko e angal (woondegol) makko hino fota , ( ɓayra ko kuupiɗiɗi fotayɗi) , kongol makko ngol hino serti e golle makko ɗen , kene makko on e gundoo makko on hino serti , hay golle makko ɗen , wanaa’ko tutii maa’ko fiɓaa e ko woni ka ɓernde , gomɗinal makko ngal koka ɗengal makko hatti , golle makko ɗen ko yeru yiigo tun e hollitagol , Al-Quraana on hino wi’a fii men : {يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم }, suuratul-Fathi/Aaya/11 . wondema hiɓe (Naafigiiɓen ɓen) wowlira ɗenɗe maɓeɗen (huunde) ko alaa ka nder ɓerɗe maɓe ton .

  kono ɓayra koɓe ayɓe tumawoo ngaygu e konnaagu maɓe ngun ( foti hara hino suuɗii maa hara hino yaltiti) hino ka golle maɓe . ko jongangol ɗengal fayfayru wal e ɗaatugol e darned ngoongaare , kono hara ka nder maɓe ton ko mooɓirɗun hawreeji e tuudiiji tun woni ton . arii e fillayeeji Lislaamu on wondema hino tawaa e ko ɓuri bonde e sifaaji Neɗɗo on , wuuridugol e Yimɓe ɓen e hooer naafigi yaagal , Neɗɗo tawɗo ko jogiiɗo ( ɗenɗe ɗiɗi ) e (geese ɗiɗi) , ko maranaaɗo ko ɓuri sattunde e lette Alla ɗen .

    Imaamu jaynul-aabidiina (A.S.M) piiji tati himo jantii fii Aaden naafigiijo : (يخالف لسانه قلبه وقلبه فعله وعلانيته سريرته) bihaarul-anwaari ka feccere 72 /ɗerol /202-209 . wondema ɗengal (naafigiijo on) hino lundii ɓernde makko nden , ɓernde makko nden hino lundii golle makko ɗen , kene makko on hino lundeii gundoo makko on .  kala tawɗo kene makko on e gundoo makko on wanaagootun haray ko (Naafigiijo) , kala non ko’owoni e kala jamaanu mo’o wuuri e kala no’o wa’i ! …

   Hinoton Hadiiseeji heewuɗi fii ɓen naafigiiɓe e fii andugol geece noɓe wa’i e maandiiji naafigaaku ngun , kono e nen ko Al-Quraana on ɓureten huuternde ɗoo .

   Kono wano ka yewtere 185 nde Sayyidinaa Aliyya yewti ka ( Nahjul-Balaakha) hino ton ka’o sappii fii ɗin sifaaji ko Wonkiiji Naafigiiaɓe ɓen wondi e Hiilaaji maɓe e janfaaji maɓe ɗin e penaale maɓe ɗen fow .

  E nder ɗoo tippunde e Aayeeje Al-Quraana on hinoɗoo yoga e maadeeji Naafigiiɓe ɓen ka holletee :back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next