Hunorde   5-Naafigaaku ngun ka fii laamu .

(Naafigaaku ngun ka fii andugol Allaahu on fiɓa no’selliri) non , no’woniriwooɗe hiɓe nodditoo koɓe gomɗinɓe e wondema koɓe jokkuɓe lislaamu on , hara ka nder ɓernde maɓe ɓe fiɓaaɗun ɓe hoolaaki ɗun , ko keeferaaku ngun woni ku suuɗii ka ɓerɗe ton . fii on ( fenñingol diina kan ka kene ɗon ) , harale Iimaanu on koko woɗɗiɓe buy , Quraana on e nder Aayeeje makko buy himo sappii fiiɗun , hino tawaa e ɗun : {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين  }, Suuratul-Bagarati/Aaya/8 . wondema hino woodi e yimɓe ɓen wi’ooɓe ɓen gomɗinii Allaahu on e ñalaande sakkitornde nden , (Dargangal) ɓen wanaaɓe gomɗinɓe few. (ɓayra koka hunduko tun woni alaaka ɓernde ).

Ammaa -naafigaaku maɓe ngun- telemma ka fii fiɓugol hooloo nulal annabiijo on : {قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون  }, suuratul-munaafguuna/ Aaya/1. naafigiiɓe ɓen wi’i meɗen seedii wondema ko’a nulaaɗo Alla , kanko Allaahu on himo seedii ko’a nulaaɗo makko , kanko Allaahu on himo seedii naafigiiɓe ɓen ko fenooɓe . ka nder tumbonidre julɓe ɓen , a’waaway yi’ude noɓe wa’i non e nder jamaa on , kono koɓe jalata julɓe ɓen kon hiɓe suuɗi ka nder ɓerɗe maɓe . suuratul-Bagarati/Aaya/14. ko waɗi ɗun ko ɓayra ɓe wondaa e julɓe ɓen ka ɓernde , tuma kala julɓe ɓen heɓi tanpere e sonjaa ɓe weltoo . suuratu-attawbati /Aaya/50 .                          kono fii yoɓe weltin Nulaaɗo on e julɓe ɓen hiɓe woodanaɓe fenaande wondema ko kamɓe wondi . suuratu-attawbati /Aaya/62 .  añugol maɓe yahugol jihaadi ndin e jalugol maɓe ɓen womɓe yanganaande diina kan hiɓe adda gantooji fii wataɓe yahu ka jihaadi . suuratu-attawbati /Aaya/79 e 81. hiɓe wondinda e yimɓe ɓen geece ɗiɗi koɓe wowlata kon e ko woni ka ɓerɗe kon hino serti .

    Oo’cernoojo wi’eteeɗo (naraagii) fii ɓen waɗooɓe naafigaaku e yimɓe ɓen himo maaka : ( ko jogiiɓe geese ɗiɗi e ɗeɗe ɗiɗi ko siea nii si’ko yeeso goɗɗo ɓe woni ɓe mantamo ɓe waccamo , ɓe holla hiɓe yiɗimo koɓe yimɓe moƴƴuɓe , kono siko e ɓaawo makko ɓe woni hiɓe ŋiñamo waɗa piiji ko londotoomo , hiɓe tanpinamo lorramo . maa hara siko hakkunde yimɓe ɗiɗo haɓuɓe , hiɓe ara ɓeyda hawrenden hakkunde maɓe , hiɓe weltoo tuma kala ɓe yi’i hawre hino waɗi hakkunde yimɓe , hiɓe inna haah a’jaaraama ko haɓuɗaamo kon , hara hiɓe wi’a ko sattiwo wata’a wallumo ndey …) .

     yewtere moƴƴere kono hara ɓerde nden hino heewi tew ngayngu e konnaangu kala jogiiɗo sifaɗun haray ko ngolle naafigiiɓe ɓen non .

Al-Quraana on himo wi’a : { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام}, suuratul-Bagati/ Aaya/204 .

Wondema hino woodi e yimɓe ɓen on neɗɗo weltinoowoma e nder yewtere makko , ka nder ngur ndan aduna ɗoo , himo seedintina Allaahu on ko woni ka ɓernde makko ,( wondema ko ɗun woni ka ɓernde makko) ko on’ɗon tigi woni ngaño ɓurɗo bonde hawre on . 

Ko ɗe’e ɗoo ɗiɗi woni geese on naafigiijo , himo faale hay ɗaynungol Alla : { يخادعون الله} , suuratu-annisaa’i/ Aaya/142 . hiɓe (faale) janfoo Allaahu on . fewdowoni woo hiɓe woni ndartotooɓe Lislaamu on e ko yimɓe ɓen woni naatunde e diina kan . suuratul-anfaali/Aaya/49 , suuratul-ahjaabi/Aaya/12 .

  Fii sifagol naafingaaku ngun ka nder ndewangal Quraana on hino wi’a : { ولايأتون الصلاة الا وهم كسالى ولاينفقون الا وهم كارهون } ,suuratu-Attawbati/Aaya/54 . wondema ɓe’e naafigiiɓe ɓe arataa e julde si’wanaa haray hiɓe aami , ɓe waɗata jawle maɓe ɗen e fii (diina kan) si’wanaa a’tawy hiɓe añi fii mun .

   Hito noddinaago waɗay ka juulirnde maɓe kono ɓe yehira ka talenru coociiru ndun , siko yeeso Annabi ibraahima ɓe woni koɓe muncooɓe sanamuuji ɗin , kono siko kamɓe tun wondi hiɓe teenoya leɗɗe Numuruudu ko annabi ibraahima sunniree . hiɓe juula ɓaawo Sayyidinaa Aliyya , kono ka ñaamungol koka ɓamaade Mu’aawiya woni koɓe ñaamata , hiɓe wattitoo e tagungun hara ko kamɓe woni hibbooɓe ƴiiƴan tagungun , koɓe warooɓe si’arii wullugol fii ɓen waraaɓe koɓe hibbooaɓe gonɗi Noora . ( ko’ɗun woni hiɓe wulla wullaago Noora). Ka nder gere (Badri) eka (Uhdi) koɓe fooleteeɓe , kono si’ɓe arii Madiina koɓe ɓantooɓe ko’e …back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next