Hunorde  -Naafigiiɓe ɓen, koɓe fenooɓe : {ان المنافقين لكاذبون} , suuratul-munaafiguna/Aaya/1 , wondema naafigiiɓe ɓen ko ɓen tigi woni fenooɓe .

-Naafigiiɓe ɓen ko ɓen woni Faasigiiɓe ɓen- yaltuɓe e diina ɓen- : {ان المنافقين هم الفاسقون}, suuratu-Attawbati/Aaya/67 , wondema naafigiiɓe ɓen koɓen tigi woni faasigiiɓe yaltuɓe e diina ɓen .

- Naafigiiɓe ɓen wanaa haaɓe anda ( ko yinɓe ɓe andata) : {لكن المنافقين لايعلمون} , suuratul-munaafiguuna/ Aaya/7 . kono non yinɓe naafigiiɓe ɓen ɓe’andataa .

    Ka nder taariika Lislaamu on , ɓayra Nelaaɗo on wondunde e julɓe ɓen , ɓe naatii Madiina ɓe waɗi laamu diina Lislaamu kan , naafigaaku ngun menminii , pehe e bannanɗe maɓe – fii haɓugol diina kan- hino jokkondiri haañande Nulaaɗo on faatii . ko ɓayra hoolagol fiɓa gomɗina Allaahu on e fii dargangal e fii Nulal Annabaajo on (yo Allaahu on hisinmo) alaaka ɓerɗe maɓe , ko fiitun reenugol hiwa Wonkiiji maɓe ɗin e nokku maɓe on ka jamaa maɓe on , waɗi si’ɓe yaltintini lislaamu on ka kene ɓe’nodditii ko’ɓe julɓe , ko fii laamu yaagal e fii ɗaɓɓirɗun Aduna tun . ko’fii ɗunɗon fow waɗi yoɓe wontidu ɓe’jokkondira e jalɗi wonɗi dartaade lislaamu on , ɓe woni e fewjungol fii liɓugol tugaale lislaamu ɗen jowi .

 

Nooneeji naafigaaku ngun :

   Fasonji no’naafigaaku ngun yaltitirta non e ka’gu yaltitata ɗon , hino ɗuuɗi ko’e nder geece sertuɗe marɗe nooneeji buy e nder humondirgol e foronji gori ɓaawooji buy . wonde hara (Naafigaaku maɓe ngun) koko humondiri e fii andugol Allaahu on , e wonde hara koko humondiri e diina kan , wandegoo hara koko humondiri e fii ɗoftagol hooreejo on ka diina , e wondegoo kadi hara koko humondiri e fii yinɓe ɓen,  e wonde goo kadi hara koka golleeji maɓe yi’etee e wonde goo kadi hara koka ɗengal maɓe yaltitata . haray jooni hiɗen sappoo ɗi’i nooneeji ɗoo :

  1-Naafigaaku ngun ka fii andugol Allaahu on .

   2-Naafigaaku ngun ka hakkunde jamaa on .

   3-Naafigaaku ngun ka dewal e ka(wonugol jiyaaɗo Alla)

   4-Naafigaaku ngun ka nder jikku .back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next