Hunorde     (Naafigaaku) ko ngayka e laawol wonuɗun ka nder leydi . ka nder defte ɗengal –Aarabu on- naafigaaku hino wi’ee (naafigaa’a) ko wni ɗun ko luuro ndowru ka nder leydi , hino mari dame ɗiɗi , damal gooɗe hino yaltiti damal gooɗe hino suuɗii , tumakala dowrundun huli hidu yaltira e kan ngayka suuɗiika .

     Sahiidi Mutahharii fii ɓangingol nde’e huude ɗoo himo maaki : (… ndowru buruuer tumakala ndu jasata ngayka mayru on ka Sahraa , fii daɗugol gaño on , hidu waɗa golle amora asora . damalgoo hino udditii fii kadu rewa naatungol e yaltungol –yaha ara- . hinoton kadi ndamal gooɗe ka nder leydi , ka jongo waawata hewtunde few , kono hara hidu jasi haa’ɓatii ka hooer leydi kono yaltita … tuma kala ndu heɓi ko’hulɓinidu hara ndu waaway heɓude kadu yaltira ndu laawoo , si’tawii ndu tappirii hoore mayru on kan ngayka moƴƴa , hika yula bona , ko wano non tumakala gaño on naati ka ngayka ton ndu yaltira e kan ngayka ɗon … aaden naafigiijo on , ko’on woni joganiiɗo hoore mun ɗen ndame ɗiɗi : gootangal ko gal woni ndamal ka’o naatiri ka diina lislaamu ɗon , ndamal gooɗe ko suuɗiigal fii ka’o yaltiroya … naafigiijo , ko suuɗirɗo keeferaaku makko ngun ridoo , ko woni naafigaaku ko keeferaaku suuɗiigu e ley ridoo … ) .

   Ko wano non kadi ariri ka nder ɗengal –Aarabu- : naafigaaku , ko naatirgol e diina kan e damal gooɗe , e yaltirgol e diina kan e damal gooɗe . ko sabu ɗun fow waɗi si’Al-Quraana on wi’i Naafigiiɓe ɓen koɓe (Faasigi) wano o’wi’iri non :

    {إن المنافقين هم الفاسقون}, suuratu-attawbati/Aaya/67. Wondema naafigiiɓe ɓen koɓen woni yaltuɓe e diina ɓen . Naafigiiɓe ɓen , ko’gaño ɓurɗo hulɓinanaande Lislaamu on , ɓayra hiɓe yaltin tina yeeso giɗo ,ɓe suuɗa yeeso gaño on fii yoɓe hemu noɓe iwrirana diina kan e goya sengo , hara koka fewdo konondol makka on ɓe tañata , hiɓe wa’i wano gari mboddi , (ɓaawo on hino labaa kono nder on ko poson) , e wano tootooru e nder conci beewa.

 

Naafigaaku ngun ka nder Al-Quraana :

     Al-Quraana on e nder Aayeeje makko heewuɗe geese e tigi tigi maɓe on -naafigiiɓe ɓen- himo yewti , e wonde gooɗe ko inde nden o’addata , e wondegoo kadi ko sifaaji ɗin o’addata ,   ka nder Quraana kadi ɓayra nde naafigaaku ngun yaltitunoo , ko ɗe’e inɗe ɗoo e konguɗi o’gollitiri , wano wi’ugol : naafigaaku , ɓe naafingike , naafigiiɓe , e wonde goo hara o’gollitiraali ɗiiɗoo konguɗi, hara ko golleɗen e sifaaji e koɓe wondi kon o’fenñinta ko ɗunɗoo o’ ɓuri gollitirnde .

    Wano kongol naafigaaku o’gollitiri laabitati ( ka suuratu attawbati/Aaya/77, 97 , 101) .

Wano kongol naafigiiɓe o’gollitiri ɗun laabi jowi (fii rewɓe e worɓe fow) . e laabi noogay ejeeɗiɗi o’jantii fii naafigiiɓe ɓen .

   E nder nokkeeli buy ko golle maɓe ɗen e sifaaji maɓe ɗin o’ɓanginta , hiɗa waawi yiude e nder ɗe’e Aayeeje ɗoo : suuratul-Bagarati (Aaya/8-17) , e suuratu Annisaa’i (Aaya/60-64 , 81-91, 136-146) , e suuratul-anfaali (Aaya/47-50) , e suurat- Attawbati ( Aaya/41-57, 61-70 , 73-87, 101 e 107) , suuratul-ankabuuti (Aaya/9 e10) , e suuratul-ahjaabi (Aaya/12-20) , e suuratul-fathi (Aaya/6 , 11, 12, 15, e 16) , e suuratul-Hasri (Aaya/11-15 ) , e suuratul-Munaafiguuna (Aaya/1-9) .

e… yoga e Aayeeje gooɗe e nder corteeji gooɗe ,   o’joopooki kongol naafigaaku, ko o’janti tun fii ko ɓen naafigiiɓe wondi kon , hino tawaa e ɗun Aayeeje ka suuratu-Attawbati . yoga e sifaaji ko Quraana on sifiiɓe kon fow hinoɗoo :back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next