Hunorde
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

a)- Needi neene on e baaba on:

Needi mawɓe paykun kun hino mari batte moolanaaɗo fii ne’ugol paykun kun e waɗugol kun goɗɗo.. laawol needi lislaamu ndin hino fuɗɗori e tugalal yiɗugol yimɓe ɓen e nder ne’ugol wonkii kin, e wurtugol jamaa on.. Gomɗinɗo hino woodi ko’o fawtanaa hino woodi ko fawii mo, gomɗinɗo jalkitataa gomɗinɗo ɗimmo makko o fenñintaa ayyibe makko, o lorrataa mo o wonnday e makko ka naange woo ka ɗowdi woo, si tawii o weltinii mo o soroyay e ley ɗowdi Allaahu seniiɗo on, si tawii o ɓurnii mo e hoore makko Allaahu on ɓattinay mo yurmeende makko nden, ka lannoode ɗoo en taway wonnde ɗoftiiɗo lislaamu waawataa wonude si wonaa hara ɓernde makko nden hino heewi tew yiɗugol yimɓe ɓen tuma kala o ɓeydii liimaanu e ɓattagol taguɗo mo’on.. paykun kun ko’e mawɓe makko ɓen ƴettata yiɗugol yimɓe ɓen.. tuma yumma makko jaɓɓii koɗo werni mo ɓaawo koɗo ko giɗo Allaahu.. o yiɗataa nanirgol mo sifagol ayyibeeji ɗimmooɓe makko ɓen ɓaawo ɗun ko ñoore nde Allaahu seniiɗo on harmini ɗun.. o jonnay kawtal ngal koɓe luɓotoo mo kon.. fii wata o wonu tawaaɓe e konngol joomiraaɗo (Wayamna’uunal maa’uuna) (hiɓe haɗa wallinorkoy maɓɓe) Ndaaru suuratu Maa’uuna: 7.

b)- Waɗangol hakkil e piiji wonuɗi e feƴƴude ɗin e hoore rentaare:

E nder duuɓi jeeɗiɗi arani paykun kun o ɗuuɗataa seedude e mawɓe makko ɓen, ko ɓuri heewude kon haray himo wonndi en.. mawɓe makko ɓen hino waawi waɗude ka hakkille makko yiɗugol yimɓe ɓen, e piyude misal si tawii yumma makko yahiidii e makko ka yeeyoowo dimɗe o wi’a mo: Si wonaano sabu tutoowo on en waawataano heɓude dimɗe, ko wano nii o yewtirtee piiji fii yoɓugol yimɓe ɓen haa o nafitora ɗun.

Munnugol ndin tagudi:

Ko’e laawol needi mawɓe ɓen e nafitorgol ɓe piiji ɗi paykun kun woni e feƴƴinde ɗin e goɗɗi go’o waawata mawninnde tagudi makko yiɗugol yimɓe ɓen.. wano tawiri en rentinay e on saa’i ɗon tigi munnugol ndin tagudi ɗon ɓaawo si tawii ndi munnaama ɗun adday bonnugol janngo paykun kun.. on tuma hara paykun kun waawaa wuurude e ɓuttu hara ɓernde makko nden waawataa yiɗude yimɓe ɓen.. si tawii non ko honno munnirten ndin tagudi e fayɓe ɓen, haray kono woni e arirde nii:

Aranun e mu’un: janngugol e mawɓe makko ɓen:

Needi mawɓe ɓen tuma goo jaɓataa woodeede makko nden ka nder janngugol, kono e nder ngol ɗoo laawol hindi mari battane bonɗo ɓaawo ɗoo ndi munnay tagudi neɗɗankaaku ndin lonto ko ndi moƴƴinaynoo kon.. e piyude misal tuma neeniraawo on salii paykun kun wattoo tuuba wonndu mba e leeɓi o wi’a mo: Yimɓe ɓen jalete si tawii ɓe yi’ii hiɗa wattii mbaa tuuba.

Tuma neene makko hulani mo yahugol makko kanko tun fii soodugol huunde o wui’a mo: Si tawii a yahii an tun ɓe sakkotoma ɓe jatta ko jogiɗaa kon.

Sifa ɗii konnguɗi ɗoo e ko nanndi e majji haysi tawii ko ɗi goonga ɗun waray huwwondiral ngal hakkunde makko e yimɓe ɓen ɗun waɗa haasidi hakkunde maɓɓe sabu o waɗay ka hakkille makko wonnde ko kamɓe haɗi mo waɗugol ko’o faalaa kon.. ko ɓuri moƴƴude kon koyo baabiraaɓe ɓen hulɓirir ɓe piiji goo ɗi maraa battane bonɗo e hoore paykoy koy, tentinii ka tayre aranere e nder ngurndan makko (duuɓi jeeɗiɗi arani makko).back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next