HunordeWonkii neɗɗanke kin hino mari nooneeji ɗiɗi e tagudi, ɓanndu yankeeri e maanaa yankeeri, arano e majji hino mifti: Tagudi pooɗay ndi neɗɗanke e ñaamugol ñaametee e yarugol ndiyan e dogugol huunde hulɓinii nde e ko nanndi e ɗun, neɗɗanke e mummunte hino kafi  e nder ndii tagudi ɗoo.

Si tawii non ko tagudi ɗiɗaɓiri ndin hari hindi mofti tagudi adday ndi yo neɗɗanke immano ɗaɓɓugol ganndal e yiɗugol moƴƴere, e yeeyugol wonkii mu’un kin fii woɓɓe go’o, e ko heewi e golle senndindirɗe hakkunde makko e mummunte, ko fii timmingol ɗii tagudiiji ɗoo heɓeten malal aduna e laakhira ko ɗun tigi woni jihaadi ndi nelaaɗo Allaahu on maaki wonnde ko jihaadi ɓuru ndi mawnide, ko ɗun woni jihaadi wonkii kin.

Ko addi yo men waɗu ɗii waajuuji ɗoo ko tawde ko heewi e nder defte winndaaɗe e ɗeyngal aarabu ngal yewtataa fii needi paykun ka nder feere lislaamu, men yejjitaali men waɗi waajuuji ɗin e laawol welu ngol fii waawaay ngol nanondirde e neeniraaɓe ne’ooɓe faalaaɓe ne’ude fayɓe maɓɓe ɓen e needi lislaamu ndin, needi sellu ndi, meɗen torii Allaahu seniiɗo on yo’o hawrinndin en e sawaaba ko kanko woni toreteeɗo jorteteeɗo on.

Dental Aalul Bayti (a s)aduna yankewal fii faamuuji

Needi paykun ka nder diina lislaamu

Ko needi paykun firi ka nder diina lislaamu ko mawninngol tagudi maanaa yankoori ndin e wattan ngol yila no tagugi ɓanndu yankeeri ndin fotondira.. malal paykun fow ko’e huuwondirgol e wonkii makko kin suumii wonaa huwwondirgol e ɓanndu makko ndun, concol labaa ngol ngol o ɓornotoo ɗun maa cuɗaari ndi o cuɗorta ɗun maa ndarɗe fotuɗo ɗe’o heɓata ɗun.. paykun kun seeda e muusee ndi tuma tawi himo mari heedoode dannday nde mo nawnaaje wonkii yankooje ɗen wano nawliigu e murtugol e fenaande.. neene e baaba hino haani rentaade e oo haghiigha mo lislaamu waɗi ɗun e waajibi e hoore maɓɓe kamɓe ɗiɗo, sabu tawde ɗun hino mari batte mawɗo e hoore jamaa on.

Battane needi ndin e hoore jamaa on:

Ko ɓuri heewude yimɓe koohooɓe lannuɓe ngurndan mu’un e kurkanagol yimɓe ɓen ko battane needi moƴƴu ndi ndi ɓe ne’inoo e nden ngurndan keccun yaagal maɓɓe ɗun addi moƴƴingol wonkiiji maɓɓe ɗin ɓaawo ɗun ɓe woni koohooɓe.. Alghur’aana tedduɗo on tuma o yewtata en himo yewta fii batteeji waɗuɗi hakkunde goonga e fenaande.. ko ɓuri feeñude e ɓen koorooɓe dartiiɓe tooñe e nder banŋeeji ɗin fow ko Annabi Muusaa (a s) on mo Alghur’aana tedduɗo on waɗi markere fii dartagol Fir’awna e yimɓe mu’un ka hoore leydi.. si tawii en ndaarii en taway wonnde paykun yaagal Annabi Muusaa ngal hari ko’e ley koyɗe yumma makko tawuwooɗo kañun tigi hino mari needi haa hewti ka tawata wahayinete e makko, ko konngol Allaahu seniiɗo on (Wa’awhaynaa ilaa ummi muusaa) (Men wahayini e yumma Annabi Muusaa) ndaaru suuratu Ghasasi aaya 7 jeeɗiɗi.

Ɓaawo ɗun o hawrondiri e kadi e jogiiɗo needi toowu ndi ko woni on ko Aasiyatu sonnaajo Fir’awna on, on sonnaajo mo udditataano gite mu’un ndaara aduna sabu diina makko kan, sabu tawde Fir’awno ko yaltuɗo e neɗdankaaku o haɓɓuno mo e hoore peccal tawi sonnaajo on hino wi’a: (Rabibni lii inndaka baytan fil jannati wa najjinii min Fir’awna wa amalihii) (jooma an ! Mahanan suudu ka ma’a ka nder Aljanna danndaami Firawna e golle makko ɗen) suuratu Tahriim aaya 1.

On sonnaajo w oniri nii mo Allaahu on piyiri misal worɓe e sonnaaɓe gomɗimɓe (Daraballaahu Masalan lillaziina Aamanuu imr’atu Fir’awna) (Allaahu on piyiranii misal gomɗimɓe ɓen sonnaajo Fir’awna on.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next