Lannde e jaabaaji fii julde jamaa
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Lannde e jaabaaji  fii julde jamaa

Lanndiiɗo onko:          Abu Hisaani       mo Kanadaa

1-Lanndal ngal:Ka julde jamaa maaɗu ka jumaa si tawii juuloowo ka saffuuji ɓaawo on himo ka habbiraango harminorgo ɓaawo annuyee on hara hino waɗɗi ka habbo juuloowo wonɗo yeeso makko on fii kala ɓe fow koɓe almaaɓe haa on ɗon habbira si o habbira kanko kadi? Hara juuloowo hino adaade wonɗo yeeso makko habbirgol hara ɓe fow koɓe almaaɓe ?

Jaabawol ngol:waɗɗaa e on faalaaɗo naatude ka julɗe jamaa nde o habboto wonɗo yeeso makko maaɗun wonɗo nantinnde hakkunde makko e julnoowo on waɗɗaaki nde o habbotoomo wano dariiɓe ɓen kadi yeeso hino dagoo kaɓe fow ɓe habbira nde wootere hino dagoo wonɗo ɓaawo nde habbirta ko adii wonɗo yeeso si tawii himo hebuli.

Lanndiiɗo onko:    husayni                mo bahrayni

2-Lanndal ngal:si faalaama juulude ɓaawo suudu kaaba ndun fii yomi heɓe baraaji julɗe guluuje 100, hara hino dagoo ka mojoo wano ɓe mojori non mi waɗa koɓe waɗata kon ?

Jaabawol ngol:julde maaɗa sellataa si a mojike ko ɓuri howindaade kon.

Lanndiiɗo onko: Muhamadu    mo Omani

3-Lanndal ngal:mi naati e julde jamaa tawii Imaamu hino accirimmi darɗe ɗiɗi e julɗe fanaa mi janŋi faatiya tawi Imaamu on hino ka darnde tammere mi waawaali jangude simoore go ko wattoo e faatiya on imaamu atiilan ka tura nanŋa koppi min kadi mi jokkimo ka ruku u mi annditi mi janngali simoore tawi miɗo  karnde an aranerehara julde annden hino selli e wonnde mi janngaali simoore ko wattii e faatiya on?

Jaabawol ngol: julde maanden hino waɗɗaaki janngugol siimoore wonaa timmingol faatiya on si imaamu habbakima haa timminɗaa.

Lanndiiɗo onko:Hasan        mo          Sauudii 1 2 3 next