Lannde fii julde juma:Bismiillaahi Rahmaani Rahiimi.

 

Lanndiiɗo onko: Muhamadu mo Omani

1-Lanndal ngal: Hara hino dagoo juulugol juma nokku fanaa on fewndo ka Imaamu wirniiɗo ?hara hino waɗɗii toɗɗagol Imaamu on iwrude  ewaliyu julɓe ɓen kao toɗɗaaki ɗun sartinaaka?

Jaabawol ngol:Hino dago haray hellifaaɗo hino suɓinaa hakkunde juulugol juma ngol e  si sar tiiji ɗin timmii e juuluugol fanaa on .

Lanndiiɗo onko:Amiir  mdbuuru mo bahrayni

2-Lanndal ngal: Hara hino waɗɗii tewegol khutba juma si julde juma nden timma ?

Jaabawol ngol:waɗɗaaki .

Lanndiiɗo onko: Saahib  Muhamadu Mahdii moLibii

3-Lanndal ngal: Hara hino dago julde juma hara Imaamu on ko sunna ? miɗo yaha juuludugol e maɓɓe1 2 next