anndule fii korka4-Lanndal    Lanndiiɗo onko abdul jaliil jaasim Muhamadu  mo Bahrayni

Lanndal gal: ko honɗun woni ñaawoore on ndaaruɗo fotooji rewɓe ɓortiiɓe e ñalooma suumayee ko honɗun woni ñaawoore si maniiyyu ontigi yaltii hara wonaa dunondirɗo hara o yaltii emmbere hoore taabuusi?

Jaabawol ngol: dagotaako ndaarugol e fotooji rewɓe ɓortiiɓe wonndude e tuuyo dagotaako haysi aldaa e tuuyo ko ɓuri waɗɗaade  howindoo kon seeda hakkunde lewru korka e ko wonaa lewru korka si o fellitii wonnde ko yalti kon ko maniiyu ɗun hino bonna suumayee siwonaa hara himo hoolii hoore makko wonnde maniiyu makko on yaltata nden yaltiranii.

5-Lanndal    Lanndiiɗo onko  Muhsinu  mo imaaret

Lanndal gal: hannde mi finii ɓaawo fanaa on heewii, bayri tawi miñaamaali huunde mi fiɓi wonnde mi hooray(suumoto)hara mi ñaamaali huunde,hara ɗunɗon yonay fii yoɓugol suumayee? Hara korka ankan hin selli?

Jaabawol ngol: sellataa koɓuri tiiɗude howindoo kon siko yoɓugol siko naafila non hino sella       

6-Lanndal    Lanndiiɗo onkoHaasim abuu ghusay mo koweeti

Lanndal gal: Hara hino daganii rewɓe ɓen ndeɓe pentirta cukulli maɓɓe ɗin ka ñalorma suumayee?

Jaabawol ngol: Hino dagii

7-Lanndal    Lanndiiɗo onko khaliil Alii samsi addiini mo Imaaretback 1 2 3 next