anndule fii korkaBismillaahi rahmaani rahiimi  

 

1-Lanndal    Lanndiiɗo onko   husayni bahlagh mo Liban

Lanndal gal:ila mi hellifaa miɗo jarribiraa koyɗi yiidugol e rewɓe haa tawi mi miijotono ɗun haa immoo sahwa anon (tuuyo an on) faale rewɓe kowaɗi tun tawi mi tamay tere an ɗen fii wota maniiyu on yaltu kono mi faamayno wonnde maniiyu on hino haylaade ka ɓanndu an tawi mi memminay teral ngal haami soa tuuyo wonndude e ɗibbugol wota yaltu kono mi anndaali wonnde ɗun hino harmi hari mi waɗyno ɗun hay ka lewru suumayee hara mi wattanaali yiila wonnde ɗun hino wonndi junuubi jooni komi faalaaɗo anndude emmbere ko korka an  suumayee kan selli kon e ɗun? 

Jaabawol ngol: Korka maaɗa kan hino selli huunde fawaakima.

2-Lanndal    Lanndiiɗo onko   Abbaasi abdullaahi hakiim  mo sa uudii (makka)Lanndal gal: Ko honɗun woni ñaawoore on yahuɗo hei emmbere ko julde duwaa ɗuyteede korka taƴe e  jemma suumayee fii soodugol conci iidi(julde).

Jaabawol ngol:ɗun haɗaaka. 

3-Lanndal    Lanndiiɗo onko   Muhamad      mo Alman  

Lanndal gal: Miɗo faalaa yahude nokkugoo si fanaa on juulaama mi arta si huntaama hara hino fawii lan goɗdun  hara korka ankan hino selli?

Jaabawol ngol: kork maaɗa kan hino selli1 2 3 next