Aayatullaahi ujmaa shaykhu lutfullaahi saafii golboyigaanii
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

AAYATULLAAHI UJMAA ASHAYKHU LUTFULLAAHI SAAFII GOLBOYIGAANII(Y A R)

o jibinaama ka saare golboyigaanii ńannde 19 paran sakkitordu ɗun hawri e hitaande 1337 fergu, Baaba en makko hin maake Aayatullaahi aakhunndii mollaa muhamad jawwaad, ko o jannguɗo mawɗo himo jogi defte buy ɗe o wallifii.

Lannde jannde makkondenka haala arau e ka aghida e ka firo e hadiise e marhatu assathi ka saare golboyi gaanii, e junngo aakhunnde molla ail ghaasim lolluɗo (ghutubi),ko wano non kadi e junngo baaba en makko 1360 fergu refti o feri o yehi ka saare ghum.

Hino tawaa ejannuɓemo ghum jantoɗe e maɓɓe:sayyid muhamad taghiiyi khuunsaarii, e sayyid muhamad hujjati kuuhkumrii, e sayyid sadre diini sadre aamulii e haaji sayyid muhamad husaynii borojordii e haaji sayyi muhamad ridaa golboyikaanii.

O feri o yehi najafi asrafi fii timmingol jannde makko hawja  nden o tewaa darsuuji jannooɓe lolluɓe hino jeyaa e ɓen:Aayatullaahi shaykhu muhamad kaajim siiraajii, e Aayatullaahi sayyid jamaali diini golbayigaanii,e Aayatullaahi shaykhu muhamad Alii kaajimii.

O heɓi gannde ɗuuɗuɗe e junngo Aayatullaahi borojordii e nder duuɓi 17 ka saare ghum, himo kontee e fanɗuɓe waawuɓe suɓaade janngooɓe diina ka jannde hakkundeere (sutuuhu aaliyati ) bahsul khaarijii (ɓeydere gnanndal).

O immi ɓaawo gańagol dawlakan o finndi sariyaaji dawlakan (loi)(dastoor) lasli on, refti o suɓaa sanndu ka jonnde mawnde hikkiinde e laamu ngun ( majlisi kubaraau),

Fii winndugol  sariyaaji leydi islaamiiya ndin, gomɗii Imaamu khumaynii  toɗɗikemo

(y a w)salndu ka jonnde reeayɓe sariyaɓen, o neeɓi himo jogitii ɗen golle ɗon.

                   Ko o wallifiikon:1 2 3 next