Aayatullaahi ujmaa Muhamad saadighu husayni ruuhaani
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

AAYATULLAAHI UJMAA SAYYID MUHAMADU SAADIGHI HUSAYNI RUUHAANII (Y A Ɓ)

O jibinaama ka lewru hormorteendu e hitaande 1345 fergu e ɓeynguure anndiraande diina ka saare ghum teddinaande. Laatike baaba en makko ko Aayatullaahi sayyid Mahmuudu ruuhaanii jeyaaɗo e jannguɓe anndaaɓe o.

O janngi ghur aana on o ekkitii winndugol ngol e kalkil on ɗoo yo o heɓude duuɓi jeetati.

O janngi mughaddimaatu ɓaawo o heɓii duuɓi jeetati e hewti ko wietee kon sutuuhu hari o heɓaali duuɓi sappo.

O feri o yehi najafil asrafi hitaande 1355 fergu fii timmingol jannde makko hawja nden o fuɗɗi teweede ko marji iijo wieteeɗo sayyid abil Hasan asfahaanii jannatakon, e Aaytullaahi shaykhu Muhamad kimpaanii, e Aayatullaahi sayyid muhamad kaajimii, e Aayatullaahi shayku siiraazii.

O tewaa darsuuji Aayatullaahi ujmaa sayyid khuuiika fighhi eka usuulu nder duuɓi (12),tuma nde o heɓunoo duuɓi (16) o fuɗɗii winndude ko ustaaji makko ɓen yewtaynookon (taghriiraat)Najafil asrafi.

Hitaande 1370 fergu o yiltii ka saare ghum teddinaande ila o hewti o fuɗɗii jannude bahsul khaarijii ka fighii e ka usuulu haa hannde himo jokki.

Himo jogii darndeeji sattuɗi kontur lanɗo wonnooɗo on ko adii sawra islaamu laataade, wano woniri kontre istiamaaru hinaaŋe e funnaaŋe onsay, koɗun wadi si o sokano o woɗɗintinaa.

Ko o wallifiikon :

jantoɗen e mun :1 2 next