Aayatullaahi ujmaa shaykhu faadili lankaraani
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

AAYATULLAAHI AL UJMAA SHAYKHU FAADILI LANKARAANI (Y A ɓ)

Dańaama shaykhu lankaraani ka saare ghoum e hitaande 1350 fergu tawi baaba en makko ko jannguɗo jannoowo ka janngitirde ghoum.

ɓaawo timmin gol makko jnnde primiyeere, o fuɗɗi janngude ka janngitirde hawja ghum. O timmini mughadimaati e ko sutuuhu ender duuɓi jeegoo, fuɗɗii ɓaawo ɗun janngugol bahsul khaarijii ka fighhi e ka usuulu dallinorɗi hino janteeɗoo wonnde shahiidi saidu Aayatullaahi Mustafaa khumaynii o laatike ko weldiiɗo makko ka janngugol ontuma.ɗunɗoo gmɗii lankaraani waɗii ɗun e nder duuɓi (11)ka jannde ɗaɓɓutogol ka yaasi bahsul khaarijii ka fighhi e ka usuulu e junngo Aayatullaahi Borojordii, e duuɓi (9) e junngo Aayatullaahi al ujmaa  Imaam khumayni ko wano non kadi o tewaama ka duɗal Aayatullaahi Tababaai ka falsafa eka firo, o waawi heɓude darnde tinnagol (ijtihaad) tawi himo jogii duuɓi noogay e jowi (25) nunnanimo wallimo Aayatullaahi ujmaa borojordii. O woni jeyaaɗo ka jonnde njanɗuɓe ardiiɓe ɓaawo sawra Islaamiiya Iran  on gańike o laamii jonnde yeesooɓe ɓen ka janngitirde ghumko ɓuri duuɓi sappo, himo jannude ɗaɓɓitayɓe ɓen ka yaasi bahsul khaarijii fighi e usuulu ko yonata ɗuuɓi (25) kańun e koo winndi e defte kelɗuɗe ɗuuɗuɗe.

Koo wallifii kon:

1-   ńaawooje umrat mufrada.

2-   Leeter fii jeyugol leydi ndin e ndarɗe Imaamu Alii (a s) .

3-   Jaamiul masaaili( yoga e fatwaajo makko).

4-   Mukhtasaaru ahkaami.

5-   Ńaawooje feeńuɗe.

6-   Imaamuuɓe lAɓɓInaaɓe (a s) maaɗu miiteeriɓe jippagol wahyu ghur aana on .1 2 3 4 next