Aayatulllaahi ujmaa sayyid Muhamadu saiidu Tabatabaaii hakiim )
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

 AATULLAAHI AL UJMAA ASSAYYIDI MUHAMADU SAIIDU TABATABAAII ALHAKIIM(Y A) .

Innde makko nden e leńol makko gol :

Sayyid Muhamad saiidu ɓiɗɗo Aayatullaahi sayyid Muhamad Alii ibnu sayyid Ahmad ibnu sayyid Muhsinu bun sayyid Ahmad un sayyid Mahmuud bun sayyid Ibraahiima (ńawndoowo bun Amiir sayyid Alii hakiim ibnu sayyid muraad Tabatabaaii ommo dammbemun yottoto haa e Imaamu Hasan un Alii bun abii Taaliib (a,s).

Ko kanko woni taaniraawo njano on ka sayyid taaifati rutorde Imaamu sayyid Muhsinul Hakim (yo Allaahu ɓantu fii makko on ) wano woniri sayyid almuajjamu (y a)ko kaawu baaba en makko ( y a ɓ) shaykhu Husayni farajal imraan alghatiifii ɓuruɗo e fuuńude e jannguɓe ghatiifi ɓen hannde ko o jannoowo ganndal yaasi (bahsul khaarijii)tonɗen.

2-   Kotoo makko hujjatul Islaam e muslimiina marhuum assayyid Abdul rajjaghu alhakiim, ko o ɓuruɗo e teddude e janngooɓe makko ɓen e jannoɓe ka jannitirde najafil asrafi tawi o fuɗɗike jannude bahsul khaarijii ka fighhi o winndi abhaasul khaarijii ka istidlaal(dallinorgol ka fii jakka fitri (muudo) e seno ka fii dewgal wanoo wallifori deftere fii jawaahirul falakiiya e ko ɗun jogindiri e ńaawooje sariya gomɗii juhii mayde e hitaande 1413 fergu ɓaawo yaltugol makko ka kasoo.

3-   Shayhku Muhamad baaghiri aliirawaanii ko jeyaaɗo e jannooɓe bahsul khaarijii lolluɓe ka janngitirde gum teddinaaɗo.

4-   Assayyid Muhamad jaafarul alhakiim gooto e jannoɓe bahsul khaarijii ka janngitirde najafil asrafi.

5-   Assayyid Abdul mun imul hakiim ko o jeyaaɗo e jannooɓe bahsul khaarijii ka saare gum e suuriya .

6-   Shaykhul Haadii aali raadii ko jannoowo ka bahsul khaarijii ka janngitirde gum almughaddasa.

7-   Shaykhu Yuusufu Amru motii jabiil e kasrawaan lubnaan jooma deftere madkhalu ka jannde usuulu Jaafarii.1 2 3 4 5 6 7 next