Aayatullaahi al ujmaa ashaykhu Muhamadu taghii Bahjat alfahmanii
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Aayatullaahi al ujmaa asHAYKHU Muhamadu Taghii Bahjatii alfawmanii (y a ɓ).

jibinaama shaykul bahjati ka lannoode hitaande 1334 fergu ka saare fawmani.

Baaba en akko hino(Mahmuudu karbalaaii al bahjati ) konkaa e worɓe tugoraaɓe e ɗen cae ɗon koɗooli. O timmini jannde makko fuɗɗordenden ka saare fuwman refti o ugginii e jannde diina.

O feri o yehi ka aare ghuum e hiaande 1348 fergu ɓaawo o ɗigginii haala arabu kan ka saare fuwman, o ńiiɓi ɗon edumuunne fanɗuɗo refti o seenii ka saare karbalaai teddinaande o tewaa e jannitirɗe jannguɓe mawɓe hino jeyaa e maɓɓe seyyidi abul ghaasimi ghuuii. O iwi ɗon ɓaawo ɗun o feewi najafi al asrafi e hitaande 1352 fergu fii timmingol jnnde makko nden, reti o woni taalibaajo haaji ogoo diyaaul iraaki e miirji annaaiinii.

O fuɗɗii seenaade ka Aayatullaahi alhaaji shaykhu Muhamadu Husayni alkhaawii (lollirɗo bil kimbaanii).gomɗii shaykhu Bahjatiagitike e jungo kala Aaatullaahi ujmaa assayyidi abul Hasan mo asfahaan, o janngi fighhu e usuulu e junngo yo Allaahu hinno yaafoo Mahamadu kaajim siiraajii, e sayyid Husayni albaadukuubii, o janngi isaaraati nde ibnu siinaa e asfaari nde mollaa sadri siiraazii refti o yiltii Iran e hitaande 1346 fergu i yo o janngu e junngo Aayaatullaahi ujmaa kuuhakamarii o tewee ɗaɓɓitanɗe e darsuuji Aayatullaahi borojordii ka fighhi eka usuulu, ɗunɗoo gomɗii shaykhu Bahjati golli fii jannugol fighhi e usuulu ka bahsul khaarijii ko ɓadii duuɓi (50) hino faame ko haɗi o lolla ko tawi kon koka galle makko o jannata.

Ko o wallifii kon :

jantoɗen e mun :

1-Rasaaili fii ɓanngingol lanndule e haala faarisii e haala aarabu .

2-golleeji hajju (faarisii e araabu ).

3-mooɓannde timmunde ka usuulu.1 next