Aayatullaahi ujmaa sayyid Alii husayni khamanaii
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

AAYATULLAAHI AL UJMAA ASAYYIDI ALII HUSAYNII KHAMANAI (Y A L )

O jibinaama ka saare mashad teddinaande e hitaande 1358 fergu e nder ɓeynguure reeniinde hulaynde Allaahu Baaba en makko hino maakee Aayatullaahi sayyidi jawwaadi, jeyaaɗo e tinniiɓe (mujtahidi) tedduɓe annduɓe ka mashad teddinaaɗo, soro makko ka baaba ko Aayaatullaahi Sayyidi khamanai, o laatino ko o jeyaaɗo e jannguɓe ajarbaijam hulayɗo Allaahu on ko o adiiɗo ka janŋitirde najafi al asrafu.

O tampuno fota ka paykunyaagal makko, o naati ka janngitirde ghur aana kanko e kotoo makko sayyidi muhamadu, hari o heɓaali duuɓi jeego ka ngurndan makko, ɓaawo ɗun o naati jannde e janngitirde niina (duɗal ) (innde janngitirde nden ko galle jannirɗe diinaaji ), o heɓe ko wietee kon sahaada.

O timmini jannde hawja on (duɗal) sayyidi Alii khamanaii hay detere lum atu nden o janngi tataɓe ɗiɗi e junngo baana en makko,o lannitii defterenden e junngo mihrji  Ahmad jannoowo (almudarris) tabriiji, o joanngi e juuɗe shayku haasim ghajwiini rasaailu e makaasibi, o timmini ɗun ɗon e nder duuɓi jowi e feccere o seeni ɓaawo ɗun jannde bahsul khaarijii e junngo Aayatullaahi al ujmaa miilaani.

Sayyidi Alii khamanai feri yehi najafi al asrafi hitaande 1378 fergu o naftri e kala Aayatullaahi ujmaa Hakiim e khuuii e saaruudii;fiikala o neeɓaano ton fota.

Tuma nde o hewtutunoo Iran, o tewaa jannde Aayatullaahi alborojordii e haaji murtadaa haairii wattude e darsuuji e mu hadaraaji ɗi o heɓe junngo Imaamu khumaynii (r,a)ka fighhu e ka usuulu.

Sayyidi Alii khamanaii tuugii e ngurndan munɗan ilaa hitaande 1376 fergu dartagol e haɓugol kontur ruwayom bahlaawii, gomɗii o nangaama o wonɗintinaama e hujjaaji ɗuuɗuɗi ko adii sawra Isaamiya  o n gaÑaade.

O wonii  e nokkeeli yogaaji ka sawra Islaamiya on foolunoo e nder Iran hino e majji:

Salndu ka jonnde suuraa (majlisi sawra).1 2 next