Faatimatu Zahra (a s)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

Dañeede neene Faatimatu Zahraa (s a)

Neene Faatimatu Zahraa (s a) ko ñannde noogay sabbordu Raajibi ka hitaande jowaɓere gila nelaaɗo Allaahu on (s a w) nelaa, hari nden ñannde nelaaɗo Allaahu on (s a w) hino mari duuɓi cappanɗe nay e duuɓi jowi, kanko neene Faatimatu Zahraa woni Makka duuɓi jeetati, o waɗi duuɓi sappo ka Madiina – ndaaru deftere wi'eteende Bihaarul Anwaar suutannde 43, hello 7 hadiise 16 ɓo.

Ɓaawo neene khadiija sowike Faatima, hari Faatima hino yewtiday noo e makko ka nder teego o bemmbunga mo, hari neene Khadiija hino suuɗaynoo nelaaɗo Allaahu on (s a w), ñannde goo nelaaɗo Allaahu on (s a w) naatuno ɓe nani neene khadiija hino yewtida e Faatima (a s) nelaaɗo Allaahu on maakani mo: Ko an yo Khadiija ko hommbo wonuɗaa e yewtidude ? o jaabii: Ko boobo wonuɗo ka nder reedu an on woni e yewtude lan ittammi wulaa.

Nelaaɗo Allaahu on (s a w) maaki: Ko an yo Khadiija Jibriilu yeetike lan wonnde ko'o suddiiɗo sowiɗaa, e wonnde ko kanko woni geyngol anngol, e wonnde Allaahu on hino saatii waɗude geyngol an ngol e makko, himo saatii waɗugol e ngol geyngol imaamuuɓe, o waɗaɓe lontiiɓe ka nder leydi makko tuma wahayu makko on lanni.

Neene khadiija seeraali e on alhaali ɗon haa hiwti ka o jibintee, o yahi ka suddiiɓe ghuraysi e Banuu Haasim ɓen o wi'iɓe: Aree hikkano ɗon mi ka sonnaaɓe ɓen hikkantoo sonnaaɓe ɓen.

Ɓe neli ɓe wi'i mo: An a yeddii men a jaɓaali konngol amen ngol, Muhammadu alyatiimaajo Abuu Taalibi on, baaso mo maraa jawdi, men alaa e yahude men waɗantaa ma ko faalaɗaa kon. Ɗun sunini neene Khadiija, hari hiɓe e nder on alhaali ɗon tun sonnaaɓe nayo toowuɓe ari e makko, a sikkay sonnaaɓe ɓen ko jeyaaɓe e Banii Haasim, o ɗenƴii ɓaawo o yi'ii ɓe.

Gooto e maɓɓe wi'i: Wata a suno yo Khadiija, menen ko men nelaaɓe e ma'a immorde ka jooma ma'a, menen ko men siɓɓe ma'a, ko min woni Saarata, ko oo ɗoo woni Aasiyatu Buntu Muazaaham ko wonndiɗɗo ma'a ka nder Aljanna, oo ɗoo ko Maryama Bintu Imaraana ko Allaahu on immini men yo men hikkano ma e ko sonnaaɓe ɓen hikkantoo sonnaaɓe go'o, gooto e maɓɓe jooɗii ka ñaamo makko gooto e maɓɓe kadi jooɗii ka nano makko, tataɓo on jooɗii yeeso makko, nayaɓo on jooɗii ɓaawo makko, o jibini Faatima ko'o laaɓuɗo laɓɓinaaɗo.

Ɓaawo o yanii ka leydi annoora immino e makko yahi haa naatoyi e juuɗi makka ɗin, heddaaki funnaange e hirnaange si wonaa on annoora jalbinno ɗon.

Huurul ayniiɓe sappo naati, hiɓe jogii satalde nde ɓe ittori ka Aljanna, ndiyan ittaaɗan ka weendu kawsara hino ka nder satalde, on tuma sonnaajo jooɗinooɗo yeeso makko on ƴetti mo lootiri mo ndiyan kawsara ɗan, o yaltini lefi ɗiɗi daneeji pen ɓuruɗi ɓiraaɗan rawnude, ɓuruɗi anngiri uurude o haddiri mo lewol gootol ngol ɗiɗaɓol ngol.

Ɓaawo ɗun o ɗaɓɓi yewtidugol e Faatima, o yewti sintiraaɗi ɗin ɗiɗi o wi'i:1 2 3 4 5 6 next