Suutanɗe yewtereeji fii neene Faatimazu Zahraa (s a)

Dañeede neene Faatimatu Zahraa (s a)

Neene Faatimatu Zahraa (s a) ko ñannde noogay sabbordu Raajibi ka hitaande jowaɓere gila nelaaɗo Allaahu on (s a w) nelaa, hari nden ñannde nelaaɗo Allaahu on (s a w) hino mari duuɓi cappanɗe nay e duuɓi jowi, kanko neene Faatimatu Zahraa woni Makka duuɓi jeetati, o waɗi duuɓi sappo ka Madiina – ndaaru deftere wi'eteende Bihaarul Anwaar suutannde 43, hello 7 hadiise 16 ɓo.

Ɓaawo neene khadiija sowike Faatima, hari Faatima hino yewtiday noo e makko ka nder teego o bemmbunga mo, hari neene Khadiija hino suuɗaynoo nelaaɗo Allaahu on (s a w), ñannde goo nelaaɗo Allaahu on (s a w) naatuno ɓe nani neene khadiija hino yewtida e Faatima (a s) nelaaɗo Allaahu on maakani mo: Ko an yo Khadiija ko hommbo wonuɗaa e yewtidude ? o jaabii: Ko boobo wonuɗo ka nder reedu an on woni e yewtude lan ittammi wulaa.

Nelaaɗo Allaahu on (s a w) maaki: Ko an yo Khadiija Jibriilu yeetike lan wonnde ko'o suddiiɗo sowiɗaa, e wonnde ko kanko woni geyngol anngol, e wonnde Allaahu on hino saatii waɗude geyngol an ngol e makko, himo saatii waɗugol e ngol geyngol imaamuuɓe, o waɗaɓe lontiiɓe ka nder leydi makko tuma wahayu makko on lanni.

Neene khadiija seeraali e on alhaali ɗon haa hiwti ka o jibintee, o yahi ka suddiiɓe ghuraysi e Banuu Haasim ɓen o wi'iɓe: Aree hikkano ɗon mi ka sonnaaɓe ɓen hikkantoo sonnaaɓe ɓen.

Ɓe neli ɓe wi'i mo: An a yeddii men a jaɓaali konngol amen ngol, Muhammadu alyatiimaajo Abuu Taalibi on, baaso mo maraa jawdi, men alaa e yahude men waɗantaa ma ko faalaɗaa kon. Ɗun sunini neene Khadiija, hari hiɓe e nder on alhaali ɗon tun sonnaaɓe nayo toowuɓe ari e makko, a sikkay sonnaaɓe ɓen ko jeyaaɓe e Banii Haasim, o ɗenƴii ɓaawo o yi'ii ɓe.

Gooto e maɓɓe wi'i: Wata a suno yo Khadiija, menen ko men nelaaɓe e ma'a immorde ka jooma ma'a, menen ko men siɓɓe ma'a, ko min woni Saarata, ko oo ɗoo woni Aasiyatu Buntu Muazaaham ko wonndiɗɗo ma'a ka nder Aljanna, oo ɗoo ko Maryama Bintu Imaraana ko Allaahu on immini men yo men hikkano ma e ko sonnaaɓe ɓen hikkantoo sonnaaɓe go'o, gooto e maɓɓe jooɗii ka ñaamo makko gooto e maɓɓe kadi jooɗii ka nano makko, tataɓo on jooɗii yeeso makko, nayaɓo on jooɗii ɓaawo makko, o jibini Faatima ko'o laaɓuɗo laɓɓinaaɗo.

Ɓaawo o yanii ka leydi annoora immino e makko yahi haa naatoyi e juuɗi makka ɗin, heddaaki funnaange e hirnaange si wonaa on annoora jalbinno ɗon.

Huurul ayniiɓe sappo naati, hiɓe jogii satalde nde ɓe ittori ka Aljanna, ndiyan ittaaɗan ka weendu kawsara hino ka nder satalde, on tuma sonnaajo jooɗinooɗo yeeso makko on ƴetti mo lootiri mo ndiyan kawsara ɗan, o yaltini lefi ɗiɗi daneeji pen ɓuruɗi ɓiraaɗan rawnude, ɓuruɗi anngiri uurude o haddiri mo lewol gootol ngol ɗiɗaɓol ngol.

Ɓaawo ɗun o ɗaɓɓi yewtidugol e Faatima, o yewti sintiraaɗi ɗin ɗiɗi o wi'i:

{Ashadu an laa'ilaaha illaahu, wa anna abii rasuulu laahi seyyidul ambiyaa'i, wa bi anna Alii seyyidul Awsiyaa'i wa wuldii saadatul Asbat}.

{Miɗo seedii wonnde reweteeɗo alaa e hoore goonga si wonaa Allaahu on e wonnde baaba en an ko nelaaɗo Allaahu e koohoojo annabaaɓe e wonnde Alii ko koohoojo wasiyaaɓe, geeyngol anngol ko ko koohooɓe geyngol.

On tuma sonnaaɓe ɓen wi'i: Jaɓu mo yo Khadiija ko'o laaɓuɗo laɓɓinaaɗo, barki waɗaama e makko e geyngol makko ngol, weltaare heɓi mo, o maɗɗini mo enndu makko ndun..

Hari Faatima hino njanɗa e nder ñallal ko baynkun njanɗata e nder lewru, hino njanɗa e nder lewru wano ko paykun njanɗata e nder hitaande} Bihaarul Anwaari suutannde 43: hello 2 hadiise arano.

Ndaygu immorde e ɓure makko

1-Jihaadi makko ndin:

nelaaɗo Allaahu on (s a w) feƴƴinno jamaanu sattu ngu ka nder Madiina Munawwara ka fuɗɗoode sincugol dawla barkinaka kan hiɓe dartondiri e Musrikiina en e naafighiiɓe ɓen e alyahuudi yankeeɓe ɓen e saliibiyyuunaaɓe ɓen, ngun jamaanu sattunoongu ngu feƴƴi e hoore jam, hari Faatimatu e nder ɗin duuɓi ɗon fow himo wonndi e moodi makko e baaba en makko, o yi'uno jihaadi baaba en makko ndin e muñal maɓɓe ngal, o yi'ii nelaaɗo Allaahu on (s a w) ka ɓe barminaa ka jihaadi Uhud, hari himo tawanoo e nder ndin jihaadi wonndude e sonnaaɓe ɓen fii naɓangol haɓooɓe ɓen ñaametee e njara, e ñawndugol barmuɓe ɓen.

2- Dewal makko ngal :

ko waɗi si o inniraa battuuli ko sabu ɗuuɗugol makko rewude Allaahu on ɗun woɗɗini mo e yankinanagol mbeleeɗe ngurndan e cuɗaari majjan, Faatima wonndude e ko suudu makko ndun fanɗi kon e ko ngurndan makko ɗan haaɗi kon e yankinagol makko e nder ngurndan makko ɗan, hari himo mbaadini ruɗagol e nder sifaaji ɗin fow, seedeeji ɗin hino ɗuuɗi e nder ɗun, en heɓataa feere yewtugol ɗi ɗoo.

3- Munal makko ngal:

nelaaɗo Allaahu on (s a w) fooyuno ka nder ñalaaɗe sakkitiiɗe e nder ngurndan maɓɓe, nawnaare nden tiiɗi e maɓɓe, tawi Faatima hino ndaaraɓe o so'a wonnde nawnaare nden e muuseediiji ɗin ko'e hoore makko woni, ñalaaɗe ɗen hino feƴƴude e hoore julɓe ɓen no teddiri, Faatima hino wuurude e nder suno, nelaaɗo Allaahu on (s a w) faatii bone on ɓurti ɓeydaade e Faatima masiibooji ɗin ɓurti tiiɗude e makko, o woni e wuurugol ɓaawo baaba en makko e hoore suno tawtoy gol baaba en makko ngol wuurida e makko ka aljanna ñannde bee hino ɓattoo, o woni ɗon ko'o munñiiɗo fewtuɗo ka Allaahu seniiɗo on tun hino rewa mo.

Fadak ka nder Taariika:

Fadak ko hoɗo wonu ngo ka nder suriire aarabeeɓe ɓen, ka yaaretee balɗe ɗiɗi hino hakkunde mayre e Madiina Munawwara, wi'aama kadi ko balɗe tati, Allaahu on okki ngo Nelaaɗo makko on (s a w) e hoore sulhu.. ngon hoɗo wonaa pucci, hari ngon hoɗo ko Nelaaɗo Allaahu on tun hertornoo ngo. Ɓunndu ɓullitotoo ndu hino e nder maggo e leɗɗe tamaro ɗuuɗuɗe. Ndaaru deftere wi'eteende Mu'ujamul Buldaan Suutannde 4 ɓere hello 238.

Ɓaawo ngo wonii jeyal nelaaɗo Allaahu ngal ɓe hertori, Allaahu on wahayini e nelaaɗo makko on

 ﴿فآت ذَا الْقُرْبَى حََقَّهُ{Jonnu joomiraaɓe ɓadondiral ɓen haghee maɓɓe on} Suuratu Ruum aaya 38, tippude e ko Allaahu on yamiri nelaaɗo makko on, o waɗi fadak nguuree Faatima, batteeji wonuɗi e arude ɗoo ɗin jokkuno fadak:

1- Hari fadak ko'e juuɗe Fatimatu Zahraa wonunoo gila hitaande jeeɗiɗaɓere fergu e nder ngurndan nelaaɗo Allaahu on (s a w) haa e jamaanu lontal Abuu Bakri, hari ko kanko Fatima anndi fii fadak hari himo halfini ngo goɗɗo, dimɗe ko iwata e maggo kon ko senndantee ɗun waasuɓe julɓe ɓen.

2- Ɓaawo Abuu Bakri lontike .. o jaɓi hoɗo ngon e juuɗe Faatima Zahraa'i (a s) o wi'i wonnde ngon hoɗo ko jawdi julɓe ɓen.

3- Mu'aawiya okkuno ngon hoɗo Marwaana Bunil Hakam fii yo'o tikkin ɓeynguure Nelaaɗo Allaahu nden – ko ɗun firi wonnde hari wonaa tummbere leydi tun, ko woni tun firo mayre on hino ɓuri sattude coggu e nafa.

4- Marwaana ƴetti ngo okki ɓiɗɗo makko on Abdul Aziiz, ɓiɗɗo makko on Umaru Roni ngo e juuɗe makko, ɓaawo Umaru Bun Adul Aziiz ronii ngo o jonniti ngo geɗal ɓe Faatima e Alii (a s) ɓen

5- Ɓaawo Yaziid Bun Abdul Malik Hewtii ka laamu o jaɓiti ngo, ngo seeraali hingo e juuɗe Banii Umayya haa Abuu Abbaas Saffah hikkii e lontal ngal.

6- Abuu Abbaas Saffaah jonniti ngo taaniraaɓe Alii ɓen kadi, haa lontal ngal hewti e juuɗe Mansuur.

7- Ɓaawo Banuu Hasan yaltii haɓugol Mansuuru o jaɓituno Fadak, ngo hooti e juuɗe Banuu Abbaasi.

8- Ɓaawo laamu ngun hewtii e juuɗe Ma'amuun o jonnituno fadak, geɗal ɓe Alii e Faatima ɓen, ɓaawo nde o lanndinoo ñaawooɓe ɓen ka nder laamu makko o winndani ɓe fii ɗun kaydi, Da'abal gawlo on immii o yiɓɓi gimɗi o wi'i:

yeeso jamaanu ngun wattii jalude.

Sabu Ma'muunu jonnitii Haasim Fadak.

Ndaaru deftere wi'eteende Mu'ujamul Buldaan, suutannde 4 ɓere hello 238, deftere wi'eteende Kassaaf nde Zamkhsarii wallifii suutannde ɗiɗaɓere hello 661, Tafsiir Fathul Ghadiir, ballafuyee Sawkaanii suutannde 3 ɓere hello 224.

Ko honɗun woni gunngoo yewtugol fii Fadak

Ɗun ko lanndal arayngal e hakkile tuma woo: Ko fii honɗun waɗi si tawii yimɓe ɓen ghirritaaki hagghee Fatimatu Zahraa on, e hino kanko ko'o geɗal nelaaɗo Allaahu on ? ko fii honɗun waɗi si o hoynaa? Ko honɗun woni hakkunde Fadak e ko khaliifa on mari kon immorde e doole e jawdi e piiji ɗuuɗuɗi iwtirɗi ɓaawo dawla lislaamu kan? Ko fii honɗun?.. Ko fii honɗun?..... ɗun ko lannde ɗuuɗuɗe.

Ko  woni jaabawol ngol wonaa fadak wononoo ko faandaa kon, hari wonaa ndonndi ndin tun firi ɗun, ko woni tun hari yimɓe ɓen miijo maɓɓe ngon hino yawti ɗun, si tawii ɓe ghirritanike fadak fii Zahraa hannde, e wonnde ko'o reenaaɗo e waɗugol junuubi, e wonnde konngol makko ngol ko hujja haray waawa wonude nde o waɗata huunde maa o golla gollal ngal weltintaa Allaahu on, himo saatii arude ɓe ñannde darngal o lannditoo ɓe hagghee moodi makko on hara himo waɗi seedeeji makko ɗin ka ɗi haanaa waɗeede ɗon, himo jannga seeditora aayeeje Alghur'aana on e hadiiseeji nelaaɗo Allaahu on (s a w) tinndinɗi e nokku makko on, ko honɗun ɓe wi'oyta nden ñannde??!

Ko honno ɓe sortoroyta e ngol konngol ngol ɓe wowli e hoore nelaaɗo Allaahu on (s a w) :(Annabaaku ngun e lontal ngol hawtondirtaa e banuu Haasim). On saa'i golleeji maɓɓe ɗin e fewjooje maɓɓe ɗen fow ruuyiray nii, nden ñannde firo saghiifa heddotaako, nden ñannde sabu naatugol e hoore makko ka suudu makko e helugol cabbi makko ɗin e liɓugol reedu makko ndun heddantaako ɓe dalil, wonuɓe dartanaade ɓe ɓen waawataa waɗude ɗate daɗirɗe e ngantooji fii ɗun.

Jannganɗe e tasakuyeeji suutaaɗi e fii Fadak

Nelaaɗo Allaahu on (s a w) okkiino fadak geɗal maɓɓe on Faatimatu Zahraa (s a) tippude e wahayu immorɗo ka Allaahu on (s a w) ko woni ɗun ko konngol joomiraaɗo:

 ﴿فآت ذَا اْلقُرْبَى حَقَّهُ{Jonnu joomiraaɓe ɓadondiral ɓen haghee maɓɓe on} e nder hitaande jeeɗiɗaɓere fergu, Fadak heddino e juuɗe makko ko yahata duuɓi tati, kono hara taw si ngurndan Faatima e Imaamu Alii (s a) waylorii sabu tawde Fadak ko nokkuure ɗuuɗunde dimɗe? Ɗun wonaa non woni, wonaa non woniri laabi wuluure.. ɓe seedaali hiɓe ñaama pireedi moƴƴinaaɗe e ngawri, ɓe seedaano hiɓe huutora lanɗan e ɓiraa ɗan.

Awa haray lanndal aray ka hakkille me'en, wonnde ko honto ko soñanoo  e Fadak kon e dimɓe makko on wonunoo yahude?

Ko woni jaabawol ngol ko wonnde: Hari ɗun hino senndaneede waasuɓe ɓen e ɓe maraa goɗɗun immorde e julɓe ɓen, tawale neene Faatimatu Zahraa e imaamu Alii (a s) hino wuurude e ngurndan ruɗagol e

Ɗoo kadi lannde buy aray: Ko fii honɗun waɗi si lamɓe ɓen jaɓi Fadak? ɓe haɗi jokkindirgol nafkugol dimɗe maggo on e fii laawol diina Allaahu on? E nafkugol e waasuɓe ɓen e hatonnjinuɓe ɓen? Ko honɗun woni rottugol e gootal Alii e Faatima wonnde bee ɓe hetta Fadak e jawle Banii Nadiir ɗen, e ndondi ndi Faatimatu Zahraa (a s) roni e baaba en makko e ko wonaa ɗun?

Dartagol sattinana laamu ngun e nder gelle tooñooje ɓe waɗi ɗun, e tikkugol mo e hoore e hoore jattuɓe mo ɓen haa o feƴƴini, o wasiyii yo'o surre jemma ɗun adday nde ƴetteten e jannganɗe e tasakuyeeji fii ngurndan hino e nder ɗun:

1- annden wonnde saakagol goonga kan e tentingol ka e salagol meere nden e yoɓugol waɗuɗo nde ɗun ko jeyaa ɗun e nder janndeeji lislaamu yankeeji toowuɗi ɗi nelaaɗo Allaahu on (s a w) ɗi nelaaɗo Allaahu on (s a w) e ɓeynguure maɓɓe nden etii fii mu'un, e tabintinngol ɗun ka nder jamaa e nder ngurndan yimɓe ɓen, lannditagol oo hagghee hari pitilol wonungol yonnanaade tooñaaɓe ɓe haggheeji mu'un jatta, hingol sunna ɓen lamɓe tooñooɓe e nder jamaanuuji ɗin fow.

2- Ndee darnde Neene Fatimatu Zaharaa (a s) e nder oo alhaali sattuɗo, e seeditorgol mo ñaawoje sari'a ɗen, ɗun hino ɓanngini haa ka selugol hulɓinii ngol ngol waɗi ɓaawo nelaaɗo Allaahu on feƴƴinnde, Faatimatu Zahraa e imaamu Alii (a s) etino fii wurtugol seluɓe ɓen artiraɓe ka laawol gila ka fuɗɗoode selugol, ko ɗun ɗon wonunoo ko Allaahu on farli e hoore maɓɓe, foti jamaa on yiltitino ka nder goonga kaa ɓe yiltitanooki.

3- Neene Faatimatu Zahraa okkii julɓe ɓen fow faamu wonnde hino waɗɗii julɗo wowlugol goonga e dartagol lanɗo tooñoowo e wonnde lanɗo wonaa wasi tawii himo woɗɗitii feleede maa ñaaweede, hay e huunde alaa e hoore sari'a on, e wonnde ko waɗi lanɗo ko reenugol sari'a on e ɗoftagol rewa laawol sari'a on yeru darnde makko nden.

4-liddagol e ɗaɓɓitugol hagghee mu'un e nunɗal ɗun wonaa golle worɓe ɓen tun, ko woni tun ɗun jaama on fow hino tawaa e maɓɓe sonnaaɓe ɓen ɓaawo kamɓe kadi hiɓe tinndini banŋe e nder banŋeeji jamaa on.

5- Annden wonnde lannditagol goonga kan e foolugol Allaahu seniiɗo on ɗun wonaa sartinaa ɗun e waawugol hewtude e faale, ko woni tun ɗun ko winndugol darnde finnde yankoore yowitiinde e selugol ngol e ɗaɓɓugol sellingol ñawe ɗen, e anndintingol welsindiiɗo, e fenñingol darnde mobee e laawi ɗin ɗiɗi non, tooñuɗo e tooñaaɗo, jooma goonga kan e jaɓuɗo ka e juuɗe makko, lanɗo e laamaaɓe, fenñingol darnde mobee hakkunde ɓee ɗoo ɗiɗo yeeso jamaa on ɗun tabintinay tugaale goonga kan e nunɗal ngal e jalbinngol miijo laamaaɓe ɓen, hay si tawii wonii tooñuɗo on hino sorti kaafa makko kan, maa hara himo eɓɓani jawle makko ɗen soodugol hakkilaaji ɗin, hakkille ɗen ñaaway hay si tawii ko ka fonndo majje ɓaawo ko ɗe suuɗiri goonga kan e nunɗal ngal.

6- Annden wonnde Faatimatu Zahraa (a s) ko reenaaɗo e waɗugol ko boni tippude e aaya wonuɗo arude ɗoo on:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

{Anndee ko Allaahu on faalaa ko ittugol soɓe e mo'on onon yimɓe suudu ndun o laɓɓina on hattirde e laɓɓinngol}. Suuratu Ahzaab aaya 33.Waawaa wonude ka Faatimatu Zahraa lannditotoo hagghee tawyɗo wonaa hagghee makko ɓaawo ɗun hino riiwi reeneede e waɗugol junuubi, mo'o woni pooɗondirde on wonaa reenaaɗo e waɗugol junuubi, ko ɗun tinndini ko wonnde konngol makko ngol ko hujja ɗun hino haanaa ɗofteede, konngol mo'o pooɗondiri on wonaa hujja ko nodditagol ko wonaa goonga .. e wonnde tikkere Faatimatu Zahraa ko sabu Allaahu on, suuɗaaki wonnde hari ko'o woɗɗitiiɗo monaniiɗo ɓen jattunooɓe hagghee makko on, fewndo ɓe faalanoo ndaarude mo ko'o nawni mbaru ngu'o sahinndinaa e mu'un, o jaabanooki ɓe, ko woni tun o wi'uno imaamu Alii (s a): Suudu ndun ko suudu ma'a, suddiiɗo on ko sonnaajo ma'a waɗu ko faalaɗaa woo.

Ɓaawo kamɓe ɗiɗo ɓe arii ndaarugol mo ɓe etike ɓuttingol mo ɓernde ɓe wullii yeeso makko, o ɓannginanno ɓe wonnde o weltanaaki ɓe e wonnde kamɓe ɗiɗo ɓe tikkinii mo, o seedaali himi tikkani ɓe, ɓaawo himo anndi ko wullini ɓe ko fii noɓernde makko ɓuttira wonaa yiltagol e darnde maɓɓe nden kamɓe ɗiɗo, maa hara ko ninsugol e ngantinagol maɓɓe.

Kono wasiyagol mo yo'o surre jemma, ɓaawo ɗun imaamu Alii (a s) waɗi on wasiyee, ɗun laawinno piiji buy, uddi laawol ngol yeeso kala fefindotooɗo fena dartanoo meere, e golleeji ɗi aldaa e neeni waɗaaɗi e hoore Fatimatu Zahraa, heddanaaki ɓe si wonaa yuwugol mo kanko geɗal nelaaɗo Allaahu on (s a w) e ɗuytugol fiyaake makko on e ronkugol toppitagol fii makko e yirbingol fii makko waɗa e nder mise (ko honɗun men waɗata rewɓe ɓen, ɓe salii ko'o lanndii kon e seekugol kaydi makko ndin, e ronkugol jaɓugol ko'o lanndii kon wonnde kala himo mari sedee..ko wano non.

Ko woni tun wonkiiji mo'on ɗin sowndike on goɗdun go'o, mi munñoto munñagol moƴƴungol ko Allaahu on woni wallinorteeɗo on e hoore ko wonu ɗon e sifaade kon.

Yewtidugol mo e Abii bakri    

Allaamatu Tabrasii fillike ka nder deftere makko wi'eteende (Al Ihtijaaj) suutannde aranere hello 253 e Abdullaahi geɗal Hasan ko soɓɓinduɗo yewtere nden e baabiraaɓe  makko ɓen: wonnde ɓaawo Abuu Bakri e Umar fottanii jaɓugol Fadak e juuɗe faatimatu Zahraa (s a), faatimatu Zahraa anndii ɗun, o ñobbuno tiggaare makko nden ka hoore makko o luttidi e jilbaab makko on, o ari himo wonndi e wallooɓe mo e gollanooɓe mo ɓen e sonnaaɓe yimɓe makko ɓen.. yaadu makko ndun ko yaadu baaba en makko Muhammadu (s a w) haa o naatoyi ka Abuu Bakri tawi himo hakkunde feruɓe ɓen e lansaari yankooɓe ɓen e ko wonaa kamɓe o waɗi tiggaare o jooɗii, o waɗi hito tiiɗungo yimɓe ɓen fow wulli, tummondiral ngal waɗi sowru, ɓaawo ɗun o deƴƴinii yeeɗa, haa sowru yimɓe ɓen deƴƴi, wullaaɗi maɓɓe ɗin taƴi, o fuɗɗitori yewtere nden fii nelaaɗo Allaahu on Muhammadu (s a w) e mantugol mo, o juuli e makko, yimɓe ɓen fuɗɗitii wullude, ɓaawo ɓe fankii, o fuɗɗitii yewtere makko nden, o wi'i:

Yettoore woodanii Allaahu on e hoore ko'o neemini kon, yettoore hino woodani mo e hoore ko'o okki kon, mantoore hino woodani mo e hoore ko'o waɗi kon, immorde e neemaaji ɗi'o fuɗɗi ɗun, e yaajugol neemaaji ɗi'o waɗi ɗun, e dokke ɗe'o okki ɗen, ɗe waawotaako lintaade...

Ɓaawo ɗun o wi'i: Ko onon yo yimɓe ! Anndee : Ko min woni Faatimatu, ko Muhammadu (s a w) woni baaba en an, miɗo yewtude ko laaɓi pos, mi alaa e yewtude ko mi woni e yewtude kon faljere, mi alaa waɗude ko mi woni e waɗude kon e hoore fenaande,

 لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

Si tawii on waɗii mo on anndii mo, on taway ko baaba en an hara wonaa sonnaaɓe mo'on ɓen, ko'o siɗɗo ɓiɗɗo bappa an on hara wonaa worɓe mo'on ɓen... Ɓaawo Allaahu on suɓanike annabaajo makko on galle annabaaɓe makko ɓen, e werde yimɓe laaɓuɓe makko ɓen, ngayngu feeñi e mo'on... bonfo bonnooɓe ɓen ari- hito meere nden fillitii